Odpowiedzi

2009-11-22T19:26:00+01:00
Antropomorfizm - przypisywanie przyrodzie żywej i martwej ludzkich cech i motywów postępowania; wyobrażanie sobie bogów na podobieństwo człowieka, np.

Apostrofa - bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś z prośbą o coś, np.
Anafora - powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań, wersów, strof, np.
Animizacja - (ożywienie) nadaje przedmiotom i zjawiskom cechy istot żywych, np.
Epifora - powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kilku kolejnych wersów, zdań, zwrotek, np.
Epitety - określają rzeczowniki- przymiotnika; działają na wyobraźnię, np.
Onomatopeja - (dźwiękonaśladownictwo) naśladowanie rozmaitych odgłosów za pomocą dźwięków mowy, np.
Oksymoron - zestawienie wyrażeń o przeciwnym znaczeniu, pełniące funkcje metafory lub paradoksu
Porównanie - udowadnia pewne właściwości rzeczy, zjawisk itp. na podstawie jakiegoś podobieństwa; łączniki jak, jakby, niby, jako, na kształt
np.
Przenośnia - (metafora) łączy wyrazy i zmienia ich znaczenie, np.
Personifikacja - (uosobienie) nadaje zjawiskom przyrody, zwierzętom, rzeczom, roślinom cechy jedynie ludzkie, np.
Peryfraza - zastąpienie nazwy lub wyrażenia przez rozbudowany równoważnik znaczeniowy
Przerzutnia - rozdzielenie zdania lub cząstki składowej między koniec jednego wersu i początek drugiego
1 1 1