Odpowiedzi

  • Nato
  • Początkujący
2009-11-22T19:44:43+01:00
Ewangelia wg św. Jana [J, Jn lub Jan] – jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi lub Janowi prezbiterowi, tradycyjnie umieszczana jako czwarta. Jest to ewangelia chronologicznie najpóźniejsza ze wszystkich ewangelii nowotestamentowych. Jako jedyna z nich nie jest ewangelią synoptyczną.Można ją podzielić na 2 części:

1. Opis działalności Jezusa, tzw. księga znaków (rozdziały 1-12)
2. Opis Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tzw. księga chwały. (rozdziały 13-21)
3 2 3
2009-11-22T19:53:36+01:00
Ewangelia wg św. Jana jest to jedna z Ewangelii Nowego Testamentu. Autorem tej ewangelii jest Jan Apostoł , lub inaczej Jan prezbiter. Jest ona czwartą w kolejności ewangelią nowego testamentu - "ewangelia chronologicznie najpóźniejsza ze wszystkich ewangelii nowotestamentowych".
Datę Ewangelii według św. Jana określa się na końcówkę I-wszego wieku. Miejscem powstania ewangelii określa się na Efez, a czas na ok. 90 naszej ery. W prologu św. Jana, pierwszy wers bardzo przypomina początek Księgi Rodzaju oraz mowa jest tam o preegzystencji Słowa. Cyt z ewangelii św. Jana : "
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne."
3 4 3