Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T19:46:07+01:00
1. Ewangelia Mateusza
2. Ewangelia Marka
3. Ewangelia Łukasza
4. Ewangelia Jana
5. Dzieje Apostolskie
6. List do Rzymian
7. 1 List do Koryntian 1
8. 2 List do Koryntian 2
9. List do Galatów/List do Galacjan
10. List do Efezjan
11. List do Filipian
12. List do Kolosan
13. 1 List do Tesaloniczan 1
14. 2 List do Tesaloniczan 2
15. 1 List do Tymoteusza
16. 2 List do Tymoteusza 2
17. List do Tytusa
18. List do Filemona
19. List do Hebrajczyków/List do Żydów
20. List Jakuba
21. 1 List Piotra 1
22. 2 List Piotra 2
24. 2 List Jana 2
25. 3 List Jana 3
26. List Judy
27. Apokalipsa św. Jana/Objawienie św. Jana
5 4 5
2009-11-22T19:48:14+01:00
Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana
Dzieje Apostolskie
List do Rzymian
1 List do Koryntian
2 List do Koryntian
List do Galacjan
List do Efezjan
List do Filipian
List do Kolosan
1 List do Tesaloniczan
2 List do Tesaloniczan
1 List do Tymoteusza
2 List do Tymoteusza
List do Tytusa
List do Filemona
List do Hebrajczyków
List Jakuba
1 List Piotra
2 List Piotra
1 List Jana
2 List Jana
3 List Jana
List Judy
Apokalipsa św.Jana
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T19:51:22+01:00
1.Ewangelia Mateusza
2.Ewangelia Marka
3.Ewangelia Łukasza
4.Ewangelia Jana
5.Dzieje Apostolskie
6.List do Rzymian
7.Pierwszy list do Koryntian
8.Drugi list do Koryntian
9.List do Galatów
10.List do Efezjan
11.List do Filipian
12.List do Kolosan
13.Pierwszy list do Tesaloniczan
14.Drugi list do Tesaloniczan
15.Pierwszy list do Tymoteusza
16.Drugi list do Tymoteusza
17.List do Tytusa
18.List do Filemona
19.List do Hebrajczyków
20.List Jakuba
21.Pierwszy list Piotra
22.Drugi list Piotra
23.Pierwszy list Jana
24.Drugi List Jana
25.Trzeci list Jana
26.List Judy
27.Apokalipsa Św.Jana
5 5 5