1. Napisz równania reakcji otrzymywania soli, stosując metodę:
a)cholerk glinu
b)fosforan(V) sodu
c) siarczas(VI) żealaza(III)

2. Zaprojektuj doświadczenie, którego celem będzie reakcja zobojętniania wodorotlenku baru. Napisz równanie reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej oraz skróconej jonowej.
Opis doswiadczenia: ...
obserwacje: ...
wniosek: ...
zapis cząsteczkowy rownania reakcji: ...
zapis jonowy rownania reakcji: ....
skrocony zapis jonowy rownania reakcji: ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T19:56:30+01:00
A)Al(OH)₃ + 3HCl → AlCl₃ + 3H₂0

b) H₃PO₄ + 3NaOH → Na₃PO₄ + 3H₂O

c) 3SO₃ + Fe₂O₃ → Fe₂(SO₄)₃

1) Ba(OH)₂ + H₂SO₄ → BaSO₄ + 2H₂O

Jonowa pełna


Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ → BaSO₄ (Strzałka dół) + 2H₂0


Nic się nie skraca.

Opis doświadczenia.

Na wodorotlenek baru działamy kwasem siarkowym (VI) w celu wytrącenia siarczanu (VI) baru.

Obserwacje :

Wytrąca się biały osad

Wniosek :

Zaszła reakcja zobojętniania oraz strącania osadu.