Sprawdzian w klasie III gimnazjum

Funkcja liniowa
ZADANIA ZAMKNIĘTE

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

ZADANIE 1. (0 – 1pkt) Poniżej przedstawiono wzory pewnych funkcji:

a) y = x2 + 2 c) y= + 2 e) y = 5

b) y = + 2 d) y = x f) y = 7

Funkcje liniowe to:

A. a) i c) B. d) i e) i f) C. c) i d) i f) D. b) i f)

ZADANIE 2. (0 – 1pkt) Miejscem zerowym funkcji 3x - 2y = 7 jest:

A. ( ; 0) B. C. D. (- ; 0)


ZADANIE 4. (0 – 1pkt) Wykres funkcji liniowej przechodzi przez I, II i IV ćwiartkę układu współrzędnych. Jest to funkcja:

A. rosnąca C. malejąca
B. stała D. nie można określić

ZADANIE 5. (0 – 1pkt) Funkcja y = - x + 2 dla argumentu - 12 przyjmuje wartość:

A. 10 B. - 6 C. 8 D. - 4

ZADANIE 6. (0 – 1pkt) Wskaż argument, dla której funkcja y = 0,5x - 7 przyjmuje wartość - 5,5

A. 5 B. 3 C. - 25 D. - 15


ZADANIE 7. (0 – 1pkt) Funkcja y = - 5x + 3 przyjmuje wartości ujemne dla:

A. x < B. x > C. x < - D. x < 0

ZADANIE 8. (0 – 1pkt) Wykres pewnej funkcji liniowej jest równoległy do wykresu funkcji y = 3x - 5 i przecina oś y w punkcie (0, 4). Który ze wzorów opisuje tę funkcję?

A. y = 4x - 5 B. y = 3x - 4 C. y = 4 D. y = 3x + 4

ZADANIE 9. (0 – 1pkt) Wskaż wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do prostej o równaniu
y = - 2x + 4 i przechodzi przez punkt (-1, -2)

A. y = - 2x + 4 B. y = - 4x C. y = 7 D. y = - 2x - 4

ZADANIE 10. (0 – 1pkt) Wskaż funkcję rosnącą:

A. y = 2 - 3x B. y = - 2x + 1 C. y = 1 - x D. y = - + x


ZADANIA OTWARTE

ZADANIE 11. (0 – 3pkt) Połącz w pary funkcje, których wykresy są równoległe:

y = 3x - 5 y = - 2 y = 5 - x
y = 7 y = - x y = 4 + 3x

ZADANIE 12. (0 – 3pkt) Narysuj wykres funkcji, której dziedziną jest zbiór liczb całkowitych i która jest określona wzorem y = 3x + 1.


ZADANIE 13. (0 – 2pkt) Funkcja określona jest wzorem y = 2x - 3. Sprawdź algebraicznie, który z punktów A = (-1; -5) B = ( ; 2) należy do wykresu tej funkcji.


ZADANIE 14. (0 – 5pkt) Wyznacz pole figury ograniczonej wykresami funkcji y = 3 - 2x i y = 5 - 2x oraz osiami układu współrzędnych.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-17T23:01:07+02:00
Zad1.
B
Zad.2
(2⅓;0)
Zad.4
c
5.jesli ten argument to -12 to wartość 14
jesli to 12 to -10
6.a
7.x>3/5
8.d
9.d
10.d
11.y = 3x - 5 i y = 4 + 3x
y = - 2 i y = 7
y = 5 - x i y = - x
12.
7 4 7