Odpowiedzi

2009-11-23T07:45:32+01:00
Dokumenty do rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie
1. Komitet Założycielski, bierze na siebie formalności związane z rejestracją
Stowarzyszenia w Sądzie. W tym celu musi wypełnić wniosek oraz skompletować
wymagane dokumenty i załączniki.
2. Druk formularza wniosku i druki formularzy uzupełniających otrzymujemy w sądzie.
Dostępne także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
http://www.ms.gov.pl/krs/formularze/krs_form_w20.pdf. Wniosek złożony na innym
formularzu lub błędnie wypełniony podlega zwróceniu.
3. Dokumenty, które załączamy do wniosku:
· statut stowarzyszenia,
· protokół z zebrania razem z treścią podjętych na zebraniu uchwał (opisywane
powyżej uchwały: o powołaniu organizacji; o wyborze Komitetu
Założycielskiego; o wyborze Zarządu; o wyborze organu kontroli wewnętrznej),
· lista członków założycieli (zawiera imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,
miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy członków założycieli),
· Zgodnie art. 19a ustawy o KRS dołączamy również: uwierzytelnione notarialnie
albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów
osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu,
· dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości),
w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem.
· Opłaty za wpis Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego:
1. od wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd pobiera opłatę (tzw. wpis
stały) w kwocie 500 zł,
2. za zmiany, które będziemy zgłaszać do wpisu (np. zmiana w składzie
Zarządu) trzeba będzie zapłacić 150 zł.

Rejestracja Stowarzyszenia w sądzie
1. Od dnia 1 stycznia 2001 r. sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń (także
fundacji) jest sąd rejonowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody
(sąd rejestrowy). Obejmuje on swoją właściwością obszar danego województwa.

Przebieg rejestracji Stowarzyszenia
1. Członkowie komitetu założycielskiego muszą, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia
zebrania założycielskiego, złożyć wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze
Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami, we właściwym sądzie.
2. Sąd ma 3 miesiące na zarejestrowanie stowarzyszenia. Złożony wniosek uzyskuje
swój numer porządkowy – dobrze jest go znać, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się, co
dzieje się z naszą sprawą.
3. Sąd rejestrowy doręcza staroście (organ nadzorujący) odpis wniosku o rejestrację wraz
z załącznikami. Starosta ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia wniosku) na
ustosunkowanie się do złożonego wniosku.
4. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po
stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają
wymagania określone ustawą.
5. Od dnia 1 stycznia 2001 r. stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Postanowienie o wpisie jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania, tzn. sąd
dokonuje wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po wydaniu
postanowienia.
7. Sąd rejestrowy zawiadamia założycieli i organ nadzorujący (przesyła mu też statut) o
wpisaniu stowarzyszenia do KRS (art. 17.3).
2009-11-23T08:43:46+01:00
-stowarzyszenie musi powołac co najmniej 15 pełnoprawych osób

- osoby te muszą uchwalić status stowarzyszeni i wybrac komitet

-trzeba przygotować status który powinien zawierac m.in. nażwe stowarzysznia, siedzibe , cele działalnosci

-tzreba powołac zerbranie założycielskie

- przygotowacliste członków i założycieli