Odpowiedzi

2009-11-23T11:04:09+01:00
Mówiąc o reakcjach w środowisku wodnym ma się na uwadze takie zagadnienia jak: dysocjacja elektrolityczna, hydroliza soli, zapis jonowy i półjonowy procesów chemicznych, iloczyn jonowy wody, pH oraz iloczyn rozpuszczalności.
-Dysocjacja to rozpad substancji, pod wpływem rozpuszczalnika którym najczęściej jest woda, na swobodnie poruszające się jony. Mówi się wówczas o dysocjacji elektrolitycznej.
- Przykłady dysocjacji kwasów. W ich cząsteczkach występują wiązania spolaryzowane, które w wyniku oddziaływania z cząsteczkami wody (hydratacji) ulegają polaryzacji i ostatecznie następuje dysocjacja. Aby podkreślić ten fakt proces dysocjacji kwasów zapisuje się stopniowo uwzględniając kolejno „oderwanie” pojedynczych jonów wodorowych.
-Wodorotlenki zachowują się w roztworach wodnych podobnie jak kwasy, bowiem podobnie jak one ulegają dysocjacji wieloetapowej w zależności od ilości grup wodorotlenowych w cząsteczce.
-Jednym z ważnych typów reakcjizachodzących w roztworach wodnych są reakcje protolityczne polegające na przeniesieniu protonu od kwasu do zasady.kwas jest to substancja zdolna do oddania protonu, a zasada jest substancją zdolną do pobrania protonu. Kwas i zasada, która powstała przez odłączenie protonu od kwasu tworzą sprzężoną parę.H2O + H2O ⇔ H3O+ + OH
Z1+ K2 ⇔ K1 + Z2