Spółka z.o.o. ,,Modny Strój” w Gdańsku, ul. Portowa 1, posiada na dzień 31 grudnia 2008 roku następujące środki gospodarcze i zródła ich pochodzenia:

1.Środki pieniężne w kasie 2 500
2.Środki pieniężne na rachunku w bierzącym miesiącu 24 000
3.Zadłużenie wobec banku z tytułu przyznawanych i wykorzystanych długoterminowych kredytów bankowych 50 000
4.Zapasy materiałów przeznaczonych na cele:
a. Produkcyjne 60 000
b. Administracyjne 10 000
5.Zapasy produktów:
a. Wyrobów gotowych 36 000
b. Produkcji w toku 4 000
6. Budynki:
a. Hala produkcyjna 700 000
b. Budynek administracyjny 300 000
7. Maszyny i urządzenia:
a. Maszyny i urządzenia produkcyjne 240 000
b. Maszyny biurowe 50 000
8. Samochody:
a. Samochód ciężarowy 300 000
b. Samochód osobowy 160 000
9.Należności:
a. Należności od odbiorców 34 000
b. Należności od pracowników 6 000
10.Zobowiązania:
a. Zobowiązania wobec dostawców 40 000
b. Zobowiązania wobec pracowników 14 000
11.Wartości niematerialne i prawne:
a. Zakupiona licytacja 50 000
b. Wartość firmy 240 000
12.Papiery wartościowe:
a. Długoterminowe 80 000
b. Krótkoterminowe 40 000

na podstawie powyższych danych sporządz bilans.

1

Odpowiedzi

2009-11-23T13:27:01+01:00
AKTYWA 2336500
A Aktywa trwałe
1Wartości niematerialne i prawne 290000
1 Koszt zakończonycz prac rozwojowych
2Wartość firmy 240000
3 Inne wartości niematerialne i prawne 50000
2 Rzeczowe atywa trwałe 1750000
1 srodki trwałe
a) grunty
b)budynki , lokale obiekty 1000000
c) urządzenia teczniczne i maszyny 290000

d) środki transportu 460000
e)inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Inwestycje długoterminowe 80000

B Aktywa obrotowe
1 zapasy
1 Materiały 70000
2Półprodukty i produkty w toku 4000

3 Produkty gotowe 36000
4 Towary
2 Należności krótko terminowe 40000

3 Inwestycjie Krótkoterminowe 40000
-Srodki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 26500


PASYWA 2232500
A Kapitał własny
B Zobowiązania 104000
1 Długoterminowe 50000
2 krótkoterminowe 54000


Suma aktywów równa sumie pasywów

aktywa=pasywa
Kapitał własnym to różnica pomiędzy aktywami a zobowiązaniami
2 1 2