Odpowiedzi

2009-11-23T15:27:29+01:00
A) 6a²b² -3a - 2a²b² = 4a²b² - 3a = a(4ab²-3
b)x²y -3x²y-2y²x + 5y²x = -2x²y + 3y²x= xy(-2x+3y)
c)3m + 7m² -½m =2½m + 7m²= m(2½+7m)
d)3u²v - 15u²v + 5/4(u²) =u²[-12v+(5/4)]