Odpowiedzi

2009-11-23T17:18:20+01:00
1. Projekt ustawy przedkładany jest do laski marszałkowskiej przez posłów (lub senatorów, prezydenta, Radę Ministrów, grupę co najmniej 100 tyś. obywateli mających czynne prawo wyborcze).
2. Po otrzymaniu projektu ustawy Marszałek Sejmu zarządza jego drukowanie i doręczenie go posłom.
3. Dopiero wtedy rozpoczynają się właściwe prace w Sejmie. Odbywać mogą się one na posiedzeniu Sejmu lub komisji sejmowej. Przyjęcie ustawy musi być poprzedzone trzema czytaniami. Wnioskodawca może wycofać swój wniosek aż do drugiego czytania.
4. Pierwsze czytanie odbywa się albo na posiedzeniu Sejmu lub w komisji. W trakcie pierwszego czytania pomysłodawca uzasadnia swój projekt i odpowiada na pytania posłów. Odbywa się debata nad projektem.
5. Po pierwszym czytaniu projekt ustawy trafia do komisji merytorycznej.
6. Komisja może z kolei powołać podkomisję do rozpatrzenia tego projektu. Prace w komisji kończą się sprawozdaniem.
7. Po otrzymaniu sprawozdania Marszałek Sejmu kieruje projekt ustawy do drugiego czytania.
8. W trakcie drugiego czytania przedstawiane jest Sejmowi sprawozdanie komisji, odbywa się debata nad projektem, zgłaszane są poprawki i wnioski.
9. Jeżeli zgłoszono poprawki wtedy projekt trafia powrotem do komisji sejmowej.
10. Następnie odbywa się trzecie czytanie. Jeżeli nie zgłoszono poprawek w trakcie drugiego czytania do trzeciego można przejść niezwłocznie. Jest to ostatni etap tworzenia ustawy w Sejmie.
11. Odbywają się głosowania.
12. Po uchwaleniu ustawy przez Sejm trafia ona do Senatu.
13. Senat musi w ciągu 30 dni (termin wynikający z Konstytucji RP) podjąć jedną z następujących decyzji:

•Zatwierdzić ustawę,
•Uchwalić poprawki do ustawy,
•Odrzucić ustawę w całości.
Gdy nie dotrzyma tego terminu uważa się, że przyjął ustawę.
14. Jeżeli Senat przyjął ustawę to Marszałek Sejmu przedstawia ją Prezydentowi RP do podpisu. Gdy natomiast zgłosił poprawki albo gdy odrzucił ustawę wtedy prace wracają do Sejmu.
15. Prezydent zgodnie z Konstytucją musi w ciągu 21 dni od otrzymania jej od Marszałka Sejmu. Prezydent może:

•Podpisać ustawę i zarządzić jej publikację,
•Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności ustawy z Konstytucją,
•Zawetować ustawę czyli przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

16. Ogłoszenie ustawy.
17. Ustawa wchodzi w życie dopiero po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
5 5 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T20:25:07+01:00
1.inicjatywe ustawodawczą posiadają
-posłowie co najmniej 15
-co najmniej 100000 obywateli
-rada ministrów
-senat
prezydent
2. Następnie wniosek trafia do sejmu w sejmie następują 3 czytania
3.Sejm przyjmuje ustawe normalną wielkością głosów
4.Marszałek sejmu przekłada projekt ustawy senatowi
5.senat ma 30 dni na zdecydowanie czy składa poprawki przyjmuje bez poprawek składa wniosek o odzucenie ustawy
6.gdy zgłosi wnioski ustawa trafia do sejmu,przechodzi przez komisje
7.gdy sejm przegłosuje poprawki marszałek sejmu składa ustawe na ręze prezydenta.
8.przeydent ma 21 dni na podpisanie ustawy
9.prezydent ma prawo podbisać ustawe zgłosić veto lub przekazać ustawe do trybunału konstytucyjnego
9.TK w jak najszybszym czasie decyduje o tym czy ustawa jest zgodna z konstytucją
10.Gdy jest zgodna trafia na reze prezydenta
11.prezydent podpisuje ustawe
12.ustawa ukazuje się w dzienniku ustaw RP
1 5 1
2009-11-23T22:59:35+01:00

1.uchwala sejm ( Z WYJĄTKIEM O ZMIANIE KONSTYTUCJI.KTÓRĄ UCHWALA SEJM,A NASTEPNIE SENAT )
2.Z INICJATYWA UCHWALENIA USTAWY NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJE RADA MINISTRÓW.
3. INICJATYWA USTAWODAWCZA PRZYSŁUGUJE TAKŻE GRUPIE CO NAJMNIEJ 100TYŚ OBYWATELI.
4. 15 POSŁÓW
5. SENATOWI
6.PREZYDENTOWI RP.
PRZEBIEG OKREŚLA KONSTYTUCJA ORAZ REGULAMIN SEJMU I SENATU.
7. OSTATNIM ETAPEM JEST OGŁOSZENIE USTAWY W DZIENNIKU USTAW,PO JEJ PODPISANIU PRZEZ PREZYDENTA.
8. PRZEDMIOTEM USTAWY MOŻE BYĆ KAŻDA SPRAWANP USTWA BUDŻETOWA
9. NIE MOŻE BYĆ SPRZECZNA Z KONSTYTUCJĄ
1 5 1