Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-23T17:12:56+01:00
Stopniowanie przymiotników


Przymiotniki w języku niemieckim występują w stopniu równym, wyższym i najwyższym.
Stopień równy
Er ist so alt wie seine Freundin - On ma tyle samo lat co jego przyjaciółka
Dieses Gebäude ist so groß wie die Kirche. - Ten budynek jest tak wysoki jako kościół.

Stopień wyższy
Tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -er
klein - kleiner
Rzeszów ist kleiner als Krakau

Przymiotnika zakończone na -el lub -er tracą tematyczne -e- w stopniu wyższym np.:
dunkel - dunkler
teuer - teurer


Stopień najwyższy
Tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę -ste z zastosowaniem rodzajnika określonego, np.:
der,die,das kleinste
der,die,das schönste

Niektóre przymiotniki otrzymują w stopniu wyższym i najwyższym przegłos:
jung - jünger - der jüngste
arm - ärmer - der ärmste
Podobnie tworzą stopień wyższy i najwyższy: alt, dumm, hart, kalt, klug, krank, kurz, lang, stark, schwach, warm, gesund

Stopień najwyższy można utworzyć również za pomocą przyimka am i końcówki sten, np.:
klein - kleiner - am kleinsten

Przymiotniki zakończone na -d, -t, -tz, -z, -sch tworzą stopień najwyższy przez dodanie dodatkowo litery -e- przed właściwą końcówką, np.:
breit - am breitesten

Pewna grupa przymiotników tworzy stopień wyższy i najwyższy w sposób nieregularny.

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
gut besser am besten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten
gern lieber am liebsten
viel mehr am meisten

o to chodziło?
7 4 7
2009-11-23T17:23:36+01:00
W języku niemieckim tak jak w polskim przymiotniki mają 3 stopnie równy(der Poitiv) wyższy(der Komparitiv) i najwyższy (der Superlativ). Stopień wyższy przymiotnika tworzy się dodając do tematu stopnia równego przyroste -er, ale przymiotniki jednosylabowe z samogłoską tematyczną a,o,u przeważnie otrzymują przegłos np,. alt- älter, kurz- kürzer)Przeymiotniki o zakończeniu -er, -el tracą samogłoskę -e przed przyrostkiem stopnia wyższego (dunkel- dunkler, teuer-teurer).
W stop[niu najwyższym tworzy się przez dodanie do stopnia równego przyrostka -st lub -est. Przyrostek -est dodajemy woówczas , gdy temat przymiotnika kończy się na -d,-t,-z,-ß,-ss,-sch, oraz na samogłoską (wildest- breitest-, stolzest- neuest- itp. przegłos w stopniu najwyższym występuje w tych samych sytuacjach co w stopniu wyższym.
przykłady schnell- schneller- der,die,das schnellste można zamiat der die das użyć am)
billig- billiger-am billigste
z przegłosem jung- jünger- am jüngste
kalt-kälter-am kälteste

przymiotniki nieregularne
gut-besser- am beste
viel- mehr- am meiste
hoch- höher- am höchste
nah(bliski)- näher-am näachste
4 3 4
2009-11-23T18:30:23+01:00
Stopień wyższy tworzy się przez dodanie do formy stopnia równego końcówki- er . np.
schnell (szybki) - schneller (szybszy)
Stopień najwyższy dzielimy na :
a) odmienne z rodzajnikiem określonym i końcówką ste lub este np. der/die/das schnellste
das schnelle Auto .
b) nieodmienną z am i końcówką sten lub esten (jeżeli przymiotnik lub przysłowek kończy się na -ss , t , z) np. am schnellsten
Peter spricht am langsamsten .
Przysłowki i przymiotniki jednosylabowe samogłoską a , o , u ulegają w stopniu wyższym i najwyższym przegłosowi .
np. warm - warmer - am warmsten . ( z przegłoską oczywiście tylko nie mogę jakoś zrobić ) .
klug - kluger - am klugsten
Przymiotniki i przysłowki zakończone na el i er tracą w stopniu wyższym e .np
teuer - teurer
Sa jeszcze przymiotniki i przysłowki nieregularne np.
gut - besser - am besten
wiel - mehr- am meisten
hoch - hoher - am hochsten (przegłos nad o )
nahe - naher - am nachsten ( przegłos nad a )
gern - lieber- am liebsten
bald - eher - am ehesten
oft - ofter / haufiger - am haufigsten ( przegłos nad a i o )
5 2 5