Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-23T17:18:33+01:00
1.przedstawienie projektu ustawy
2.projekt trafia do odpowiedniej komisji sejmowej, gdzie jest analizowany
3.na plenarnym posiedzeniu sejmu posłowie dyskutują i proponują poprawki
4.następnie są głosowania:
-najpierw głosuje się wszystkie poprawki
-potem głosuje się cały projekt
5.uchwalony projekt ustawy trafia do senatu (senat może zaakceptowac ustawe, odrzucic albo wnieśc poprawki)
6.sejm może odrzucic poprawki senatu bezwzględną większością głosów w innym wypadku pozostaje w wersji ustalonej przez senat
7.Nowa ustawa trafia do prezydenta
prezydedn może:
-zawetowac ustawe
-podpisac ustawe
-może skierowac ją do Trubunału Konstytucujnego.

3 3 3
2009-11-23T17:19:02+01:00
1Projekt trafia do marszałka sejmu
2.Marszałek sejmu przekazuje projekt odp.komisjii sejmowej(I czytanie)
3.Projekt można wycofać do końca II czytania
4.Głosowanie odbywa się w czasie III czytania
3 3 3
2009-11-23T17:19:43+01:00
Wszystkie decyzje władz państwowych, mające wpływ na życie obywateli muszą mieć podstawę prawną. Parlament, jako władza ustawodawcza uchwala ustawy czyli tworzy prawo. Na ich podstawie władze wykonawcze podejmują konkretne decyzje. Na lekcji uczniowie poznają drogę, jaką musi odbyć projekt ustawy, aby stać się obowiązującym prawem.

Cele

Po zajęciach uczniowie powinni umieć:

- wymienić główne organy władzy ustawodawczej i wykonawczej;

- określić podstawowe kompetencje parlamentu (sejmu i senatu), prezydenta, rządu;

- przedstawić procedurę podejmowania decyzji w państwie.

Środki dydaktyczne

1. Role w socjodramie

2. Informacje na temat podstawowych uprawnień sejmu, senatu, prezydenta i rządu oraz Trybunału Konstytucyjnego

3. Fazy gry symulacyjnej

4. Proces powstawania ustawy - schemat

Propozycja realizacji tematu

WPROWADZENIE

1. Poproś uczniów o wymienienie najważniejszych organów władzy w Polsce i zapisuj odpowiedzi na tablicy (sejm, senat, prezydent, rząd, sądy). O ile to konieczne, uzupełnij wypowiedzi uczniów.

Przypomnij poznaną na wcześniejszych lekcjach zasadę trójpodziału władzy i poproś, aby uczniowie wśród wymienionych instytucji rozpoznali organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

2. Zapytaj, czy uczniowie wiedzą, jak podejmuje się najważniejsze decyzje w państwie, kto i jak decyduje na przykład o tym, jaki będzie budżet państwa, jak wysokie są podatki, na jakich zasadach ustala się wysokość świadczeń społecznych itp. Wyjaśnij, że o wielu sprawach decydują organy władzy wykonawczej: prezydent i rząd, jednak powinny one działać zawsze na podstawie prawa ustanowionego przez władzę ustawodawczą.

ROZWINIĘCIE

3. Poproś klasę o wybranie prezydenta. Reszta klasy będzie reprezentować poszczególne organy władzy. Zarezerwuj dla siebie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zachowajcie następujące proporcje:

* prezydent - 1 osoba + 1 doradca (ewentualnie dwóch);

* rząd - nie więcej niż 7 osób;

* sejm - 3/4 pozostałych uczniów podzielonych na 3 komisje sejmowe;

* senat - reszta uczniów.

Sejm wybiera premiera, który powołuje 6-osobowy rząd.

Przy podziale ról możesz wykorzystać wybory przeprowadzone na poprzednich lekcjach bądź istniejącą strukturę klasy (przewodniczący samorządu - prezydent) albo też poprosić uczniów o wylosowanie ról.

4. Rozdaj każdemu z uczniów materiał pomocniczy nr 2 zawierający informacje na temat podstawowych uprawnień organów władzy państwowej. Poproś, żeby szczególnie starannie zapoznali się z częścią, dotyczącą tego organu władzy, który mają sami reprezentować w grze.

5. Poproś uczniów, aby w gronach „sejmu” i „senatu” wybrali „marszałków”. Rozdaj marszałkom, prezydentowi i premierowi ich role (materiał pomocniczy nr 1; marszałkowi sejmu także rolę, którą wręczy on przewodniczącym komisji sejmowej).

O ile to konieczne, pomóż rządowi w przygotowaniu projektu ustawy. Gdy będzie on gotowy - daj sygnał rozpoczęcia procedury, której zarys zawiera materiał pomocniczy nr 3. Dla ułatwienia możecie kolejne fazy zapisać na tablicy. Staraj się nie ingerować w działania uczniów, możesz jedynie zadbać o to, by uczniowie, którzy akurat nie mają żadnego zadania do wykonania, zajęli się czymś - mogą np. wypisywać na kolorowych kartkach kompetencje „swojego” organu władzy. Po zajęciach te „miniplakaty” można wywiesić na gazetce klasowej, uzupełniając zdjęciami z pracy Sejmu RP.

6. Kiedy ustawa zostanie ostatecznie podpisana przez prezydenta, zapiszcie ją na tablicy.

Poproś, aby uczniowie odpowiedzieli na pytania:

- jakie były najtrudniejsze momenty w procesie uchwalania ustawy? dzięki czemu udało się je przezwyciężyć?

- jakie są podstawowe zalety oraz wady takiego trybu podejmowania decyzji państwowych?
2 4 2