Odpowiedzi

2009-11-24T12:27:18+01:00
Role kierowania w ujęciu behawioralnym wynika z pewnych zachowań kierownika:
1. Kierownicy pracują z ludźmi i przez ludzi . Ludzie – ogół podmiotów z którymi kierownik ma kontakt więc nie tylko podwładni. Kierownicy podstawowe kanały informacji.
2. Kierownicy są odpowiedzialni i ponoszą odpowiedzialność . Czuwają by zadania zlecone dla danej komórki zostały wykonane w sposób skuteczny. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie zadań.
3. Kierownicy doprowadzają do równowagi pomiędzy konkurencyjnymi celami i ustalają priorytety.
4. Kierownicy muszą myśleć analitycznie i syntetycznie . w każdym działaniu kierownika muszą myśleć analitycznie tj. rozkładać problemy na drobne składowe i na podstawie analizy dokonać rozwiązania oraz muszą myśleć syntetycznie tj. zastosowanie danego rozwiązania w innych obszarach niż do tej pory.
5. Kierownicy są rozjemcami .
6. Kierownicy są politykami – każdy kierownik musi nawiązywać relacje , stosunki , środki perswazji ale także kompromis.
7. Kierownicy są dyplomatami – powinni reprezentować sferę organizacji w różnych sferach.
8. Kierownicy podejmują trudne decyzje – muszą znaleźć odpowiednie rozwiązanie. .
Role te oznaczają że w różnych sytuacjach kierownicy mogą przybierać różne maski
Szczeble w organizacji :
1. Kierownictwo najwyższego szczebla np. dyrektor , szef , prezes , prokurent – jest ich mało
2. Kierownictwo średniego szczebla – grupa najbardziej liczna , kierownicy wydziałów , departamentów , oddziałów – wymagają odpowiednich kompetencji
3. Kierownictwo najniższego szczebla – inaczej kierownicy liniowi , ponoszą odpowiedzialność za pracę w sferze działalności wykonawczej np. brygadziści
4. Wykonawcy
Podział kierownictwa ze względu na pełnioną funkcję :
Kierownicy personalni – zarządzają zasobami ludzkimi
Kierownicy wydziału finansowego – zajmują się działalnością od strony finansowej
Kierownicy do spraw logistyki.
Wadliwe podejścia do dostrzegania problemów i ich rozwiązania.
1. Odprężone unikanie ( menadżer postanawia że nie będzie działać gdy zauważy że konsekwencje braku działania nie będą miały dużych skutków )
2. Odprężona zmiana ( menadżer podejmie działania gdyż zdaje sobie sprawę z tego że konsekwencję bezczynności będą miały duże skutki , zamiast przeanalizować sytuację wybiera pierwszą możliwość działania )
3. Defensywne unikanie ( osoba która staje w obliczu problemu którego nie do końca umie dobrze rozwiązać zaczyna szukać nowych dróg alternatywnych , może przerzucić konsekwencję na inne osoby)
4. Panika – ( menadżer jest pod presją nie tylko problemu ale czasu i zasobów )
Grupowe podejmowanie decyzji :
WADY
- odpowiedzialność spada na wszystkie osoby które brały udział w podejmowaniu decyzji
- pojawienie się konfliktu
- proces grupowego podejmowania decyzji trwa dłużej , jest bardziej kosztowny
- jednostka podejmująca może znieważyć wysiłki grupy i przekształcić proces w indywidualne podjęcie decyzji
- społeczna presja wywierana przez członków grupy prowadzi do konformizmu
- celem poszczególnych członków grupy może stać się wygranie kolejnych przedmiotów sporu ze szkodą dla wysiłku zbiorowego
- pojawiają się decyzje kompromisowe wynikające z niezdecydowania
ZALETY :
- możliwość wymiany zdań
- różne punkty widzenia
- grupa ma więcej wiedzy niż którykolwiek jej członek z osobna
- członek grupy reprezentuje większą ilość sposobów podjęcia problemu
- udział w grupowym rozwiązywaniu problemu zwiększa stopień akceptacji przez innych
- poprawa komunikacji porozumiewania się zwłaszcza w tych obszarach który dotyczy dany proces decyzyjne
- uczestniczący w tworzeniu danego rozwiązania lepiej podejmują decyzje .
Czynniki wpływające na skuteczność przywództwa
Osobowość , doświadczenia i oczekiwania przywódcy
Oczekiwania i zachowania przełożonych
Cechy oczekiwania i zachowania podwładnych
Wymagania związane realizacją zadania
Kultura i zasady postępowania organizacji
Oczekiwania i zachowania kolegów