Odpowiedzi

2009-11-23T22:50:30+01:00
Woda pitna i przeznaczona na cele gospodarcze musi być bezpieczna pod względem sanitarnym i zdrowotnym oraz wykazywać dobre cechy organoleptyczne. W myśl przepisów nie powinna zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych, pasożytów ani innych żywych organizmów w ilościach niebezpiecznych dla zdrowia. Nie powinna również zawierać zanieczyszczeń chemicznych lub substancji naturalnego pochodzenia w ilościach zagrażających zdrowiu człowieka, żadnych substancji w ilościach wpływających na jej smak, zapach, barwę, mętność oraz nie może zawierać widocznych zanieczyszczeń.


Zalecenia WHO dotyczące wody pitnej obejmuję wskaźniki, takie jak:
bakteriologia,
substancje chemiczne o zdrowotnym znaczeniu (organiczne i nieorganiczne)
pestycydy,
środki dezynfekujące i produkty ich działania,
radioaktywne składniki wody,
substancje chemiczne nie mające wpływu na zdrowie w stężeniach normalnie występujących w wodzie,
substancje i wskaźniki, które nie mają znaczenia i zdrowotnego, ale mogą powodować skargi ze strony użytkowników.

Jakość wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie i w sprawie warunków, jakimi powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, opublikowane w Dz. U. nr 82 z dnia 4-09.2000 r.


Analiza ilości oraz dopuszczalnych wartości normowanych wskaźników w wodzie przeznaczonej do zaopatrzenia ludności, i obowiązujących dawniej i obecnie, jednoznacznie wskazuje na systematyczne zwiększanie ich ilości. Spowodowane to jest z jednej strony obecnością zwiększającej się j liczby zanieczyszczeń w ujmowanych wodach oraz lepszymi możliwościami analitycznymi identyfikacji i określenia wpływu . tych substancji na zdrowie ludności, i a z drugiej strony zrozumieniem roli właściwej jakości wody.


Woda dostarczana odbiorcom musi spełniać nie tylko wymagania jakościowe, ale również i ilościowe. Powinna być dostarczana bez przerw i pod wystarczającym ciśnieniem. Dostarczanie wody z przerwami i wynikające z tego jej magazynowanie przez ludność sprzyja zakażeniu wody. Natomiast wahania ciśnienia w sieci mogą powodować zanieczyszczenia wody innymi obcymi wodami zassanymi do sieci wodociągowej.


Warunki stawiane wodzie mogą być spełnione przez ujmowanie wody o odpowiedniej jakości, stosowanie niezbędnych i właściwych procesów oczyszczania oraz należyte gromadzenie wody do sieci wodociągowej.
Ogólna charakterystyka dopuszczalnych wartości w wodzie


Zalecane dopuszczalne wartości zostały ustalone dla potencjalnie niebezpiecznych składników wody. Stanowią one podstawę oceny jakości wody pitnej:
zalecana dopuszczalna wartość odpowiada stężenia składnika w wodzie do picia, który nie powoduje znaczącego zagrożenia dla zdrowia konsumenta przy spożywaniu tej wody przez całe życie;
woda o jakości zgodnej z "wytycznymi" jest odpowiednia do spożycia oraz do wszelkich celów domowych, włączając w to higienę osobistą;
w przypadku, gdy przekraczane są dopuszczalne wartości należy:
-określić przyczyny i podjąć odpowiednie działania, -zasięgnąć konsultacji i uzyskać poradę w instytucji odpowiedzialnej za zdrowie publiczne;
krótkotrwałe przekroczenia zalecanych dopuszczalnych wartości nie zawsze oznaczają, że woda jest niezdatna do picia. Wielkość przekroczenia i czas trwania przekroczenia bez wpływu na zdrowie ludzi zależą od rodzaju zanieczyszczenia. Zaleca się, aby w przypadku przekroczenia zalecanej dopuszczalnej wartości instytucja nadzorująca wypowiedziała się na lemat koniecznych w tym przypadku działań, biorąc pod uwagę narażenie konsumentów na dane zanieczyszczenia pochodzące z innych : źródeł niż woda pitna (związki chemiczne);
przy tworzeniu krajowych norm jakości wody do picia na podstawie zalecanych dopuszczalnych wartości konieczne jest ! uwzględnienie wielu czynników, takich jak: warunki geograficzne, socjoekonomiczne, dietetyczne i inne wpływające na czas potencjalnego oddziaływania zanieczyszczeń. Może to prowadzić do powstawania krajowych : norm, które różnią się znacznie od zalecanych dopuszczalnych wartości;
w przypadku substancji radioaktywnych : dopuszczalne wartości dla całkowitego promieniowania ? i ? podane są na podstawie dopuszczalnej dawki napromieniowania.

Ważne jest, aby zalecane dopuszczalne wartości byty rzeczywiście możliwe do wprowadzenia oraz jednocześnie chroniły zdrowie ludzi. Rekomendowane są one tylko wtedy, gdy dostępne technologie umożliwiają usunięcie zanieczyszczenia lub zmniejszenie jego stężenia do pożądanego poziomu.
5 5 5