Odpowiedzi

2009-11-23T22:09:02+01:00
2009-11-23T22:09:01+01:00
V= 3m/s
s= 8m
m=2kg
s = 1/2 * t * V
8m = 1/2*t*3m/s II *2
16m = t*3m/s II :3m/s
t = 16/3s

s = 1/2 *t2 *a
8m = 1/2 * 256s2 * a II *2
16m = 512s2 *a II :512s2
a = 1/32 m/s2
F = m*a =1/32 * 2kg = 1/16N
F← = 2N
F→ = 2N + 1/16N = 33/16N
W = F*S
W = 33/16N * 8m = 16,5J
Należy wykonać pracę 16,5J