Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T09:26:51+01:00
Każdy uczeń zobowiązany jest do noszenia na terenie szkoły identyfikatora.
- aktywnie i systematycznie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach szkolnych
-postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły,
-okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły,
-przestrzegać zasady kultury i dobrego wychowania
-wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę,
- posługiwać się poprawnym słownictwem, nie używać wulgarnych wyrazów, nie przeklinać
-dbać o schludny wygląd- czyste ubranie
Kazdy nauczyciel:
- nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
-zdawać sobie sprawę z tego, że jest postrzegany jako wzór wychowawczy.
-wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego
-zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny
-usilne staranie o rozwój uczuć wyższych, takich jak radość, wdzięczność, optymizm, nadzieja, życzliwość, przyjaźń
- dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
-zdecydowane dystansowanie się do emocji negatywnych, takich jak zazdrość, gniew, wszelkie uprzedzenia, nieufność, niechęć, nienawiść
2009-11-24T10:03:05+01:00
Zasady ucznia:
1.zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2.wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,
3.postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły, współtworzenie jej autorytetu, godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie o piękno mowy ojczystej,
4.okazywania szacunku nauczycielom, innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego lub szkolnego, przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a)okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b)przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
c)poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
d)poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
e)zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że zaszkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
f)dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
g)troszczenia się o mienie szkoły i dbania o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
h)noszenia skromnego, schludnego stroju,
i)usprawiedliwiania nieobecności w terminie tygodniowym od przyjścia do szkoły, młodociani pracownicy usprawiedliwiają swoją nieobecność według przepisów ustalonych przez zakład pracy.
5.przestrzegania zakazu dotyczącego opuszczania terenu obiektu szkolnego w czasie przeznaczonym dla danej klasy na zajęcia dydaktyczne i podczas przerw między tymi zajęciami.
6.noszenia identyfikatora w czasie przebywania na terenie całego obiektu szkolnego – szczegółowe zasady w tej sprawie określa zarządzenie dyrektora szkoły.
ZASADY NAUCZYCIELA
1. Nauczyciel jako pracownik zakładu pracy ma obowiązek:
-Przestrzegać czasu pracy ustalonego z pracodawcą (tj. wg zatwier¬dzonego arkusza organizacji na dany rok).
-Przestrzegać regulaminu pracy ustalonego w placówce.
-Przestrzegać przepisów i zasad bhp i ppoż.
-Dbać o dobro placówki, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pra¬codawcę na szkodę.
-Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
2. W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi zobowiązany jest:
-Zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom powierzonym jego opiece.
-Inicjować i wdrażać działania prozdrowotne i profilaktyczne.
-Przestrzegać organizacji pobytu dziecka w szkole uwzględ¬niając możliwości psychofizyczne wychowanków.
-Systematycznie planować pracę opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą.
-Dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci
3. Postawa nauczyciela:
-punktualność i terminowość (pełne wykorzystanie czasu zajęć z dziećmi i prowadzenie dokumentacji),
-sumienność i odpowiedzialność,
- inicjatywa i zaangażowanie,
-dyspozycyjność,
-asertywność,
-poprawność języka,
-kultura osobista i takt pedagogiczny,
-wykonywanie poleceń służbowych,
-schludny wygląd.
4.. Doskonalenie zawodowe:
-posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych,
-permanentne podnoszenie kwalifikacji,
-udział w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnątrzszkolnym,
-samokształcenie nauczyciela,
-osiąganie kolejnych szczebli awansu zawodowego,
-dokonywanie samooceny oraz korekty podejmowanych działań.
5.Dbałość o warsztat pracy:
-funkcjonalne urządzenie i wyposażenie sali,
-dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali,
-sposób gromadzenia i przechowywania pomocy dydaktycznych
6. Realizacja funkcji opiekuńczej:
-prawidłowy sposób nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
-nienaganny sposób wpływania na adaptację dziecka w grupie,
7. Realizacja funkcji wychowawczej:
-znajomość ucznia i jego środowiska rodzinnego.
-respektowanie praw ucznia,
-umiejętność rozwiązywania konfliktów uczniowskich,