Odpowiedzi

2009-11-24T12:54:35+01:00
Pojecie wolności człowieka
Zasada wolności człowieka została wymieniona we wstępie do Konstytucji ( który nakazuje wszystkim by w procesie stanowienia Konstytucji dbali o zachowanie prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi ), a szerzej, ujęta została w art. 31 ust. 1 i 2.
Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
Zasada równości wobec prawa
Art. 32 Konstytucji :
Ust. 1 wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Obok wolności także równość znalazła wyraz w postanowieniach konstytucyjnych. Najbardziej generalne sformułowanie tej zasady znalazło wyraz w stwierdzeniu, iż wszyscy są wobec prawa równi. Oznacza to, prawo do równego traktowania przez władze publiczne, której to zasady władze muszą przestrzegać. Jednakże z tej generalnej zasady wynika także zakaz stosowania dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucji nie zna żadnych odstępstw i wyjątków.
Od tego czasu zarysowały się 3 podstawowe wymiary równości :
w sytuacji prawnej obywateli
w możliwościach wpływania obywateli na proces sprawowania władzy politycznej
w sytuacji ekonomicznej i szansach jej poprawienia.
Prawa i wolności osobiste ujęte są w zasadzie jako prawa człowieka- podmiotem ich jest każdy znajdujący się pod władzą państwa polskiego.
Oto katalog tych praw i wolności :
- prawo do życia- art. 38 RP zapewnia każdemu człowiekowi prawna ochronę życia ( od chwili poczęcia do naturalnej śmierci).
- nietykalność osobistą
art. 39 - zakaz poddania eksperymentom naukowym , w tym medycznym , bez dobrowolnie wyrażonej zgody
art. 40 – zakaz poddawania i okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu , zakaz stosowania kar cielesnych,
art. 41 zakaz pozbawiania wolności z wyjątkiem przypadków określonych ustawo,
art. 50 nienaruszalności mieszkania
prawo do rzetelnej procedury sadowej – a w szczególności prawo do sądu i prawo do obrony.
prawo do prywatności
wolność poruszania się
wolność sumienia i religii
wolność wyrażania poglądów i opinii
prawo uzyskania w RP azylu lub statusu uchodźcy.