Odpowiedzi

2009-11-24T14:55:20+01:00
Na geosferę składają się:

- hydrosfera
- atmosfera
- litosfera
- o jądro Ziemi
- o płaszcz Ziemi
- o skorupa ziemska
- biosfera
- pedosfera
We wszystkich wydzielonych geosferach zachodzą liczne procesy spo­wodowane różnorodnymi przyczynami.

Między sferami zachodzi wymiana energii i materii.
Przyczyną wszelkich zmian zachodzących we wszystkich geosferach jest energia. W przypadku sfer zewnętrznych głównym jej źródłem jest promieniowanie słoneczne.

Wewnętrzne sfery Ziemi pobierają energię z innego źródła. Jest nim ciepło wnętrza Ziemi. Ciepło to przedostaje się z jądra Ziemi ku jej po­wierzchni strumieniami, które powodują przemieszczanie się płyt litosfery a w konsekwencji zmiany w rozmieszczeniu lądów i mórz oraz powstawanie łańcuchów górskich. Z kolei zmiany w ukształtowaniu powierzchni powodują zmiany w przebiegu procesów klimatotwórczych i wpływają na obieg wody, przez co kształtuj ą biosferę i pedosferę.

W ten sposób wszystkie geosfery znajdują się w stanie równowagi. Równowaga ta może zostać zaburzona przez gospodarkę człowieka, jeśli będzie ona prowadzona bez znajomości lub zrozumienia mechanizmu funk­cjonowania systemu przyrodniczego Ziemi.
1 5 1