Do każdego zadania jest tekst i po kilka pytań ;)
Wydaje się dużo ale to raptem 8 pytań ;)

ZADANIE 1
Art. 42. zabrania się Niemcom utrzymywania lub budowy fortyfikacji tak na lewym brzegu Renu, jak i na brzegu prawym na zachód od linii wytkniętej o 50 kilometrów na wschód od tej rzeki…
$ 34. Po upływie 15 lat od wejścia w życie niniejszego Traktatu ludność terytorium Zagłębia Saary będzie powołana do wypowiedzenia swej woli w sposób następujący: Zarządzone będzie głosowanie gminami lub okręgami co do trzech alternatyw:
a) utrzymanie stanu, zaprowadzonego przez niniejszy Traktat i niniejszy aneks,
b) połączenie z Francją,
c) połączenie z Niemcami…
art.51. Terytoria, odstąpione Niemcom na podstawie preliminarzy pokoju, podpisanych w Wersalu 26 II 1871 r. i traktatu frankfurckiego z 10 V 1871 r. przywraca się pod zwierzchnictwo francuskie od dnia zawieszenia broni z 11 XI 1918 r….
art.88 W części Górnego Śląska położonej w granicach poniżej opisanych, mieszkańcy zostaną powołani do wypowiedzenia się przez głosowanie, czy życzą sobie przyłączenia do Niemiec, czy też do Polski
art.94 Na obszarze objętym południową granicą Prus Wschodnich oznaczona art.28 niniejszego traktatu i linią opisaną poniżej mieszkańcy będą powołani do oznaczenia w drodze głosowania państwa, do którego pragną być przyłączeni…
art.102 Główne Mocarstwa Sprzymierzone i Stowarzyszone zobowiązują się utworzyć z miasta Gdańska wraz z terytorium oznaczonym art. 100 wolne miasto. Będzie ono oddane pod opiekę Ligi Narodów…
art.119 Niemcy zrzekają się na korzyść Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych wszelkich praw i tytułów do swoich posiadłości zamorskich…
art.160.1. najpóźniej od 31 III 1920 r., armia niemiecka nie powinna liczyć więcej niż 7 dywizji piechoty i trzy dywizje kawalerii. Od tej chwili skład liczebny armii państw, tworzących Niemcy nie powinien przekroczyć stu tysięcy łącznie z oficerami i zakładami. Armia ta służyć będzie jedynie do utrzymania porządku wewnątrz kraju i pilnować granic…
art.170. przywóz do Niemiec broni, amunicji i sprzętu wojennego bezwzględnie wzbroniony. To samo dotyczy produkcji i wywozu broni, amunicji i sprzętu wojennego przeznaczonego dla krajów obcych…
art.198. Ani lotnictwo wojskowe, ani morskie nie będzie mogło wchodzić w skład sił zbrojnych Niemiec…

*Wymień ziemie, które bezspornie straciły Niemcy oraz te, o których przynależności państwowej miał zadecydować plebiscyt : ………………………………........, ………………………………………..

*Jaką pozycję militarną w Europie wyznaczały Niemcom postanowienia traktatu:.................................................

*Na podstawie posiadanej wiedzy omów relację narodu niemieckiego wobec przedstawionego kształtu rozwiązań pokojowych : …………………………………………………………………………….


ZADANIE2
.J.Borowiec, Od Sarajewa do Hiroszimy 1914-1945, W-wa 1992, s.26
Zważywszy, że w celu rozwoju współdziałania narodów oraz zapewnienia im pokoju i bezpieczeństwa ważnym jest:
-przyjąć pewne zobowiązania nie uciekania się do wojny,
-utrzymywać jawne stosunki międzynarodowe oparte na sprawiedliwości i honorze,
-zachowywać ścisłe przepisy prawa międzynarodowego, uznane odtąd za prawidłowe postępowanie Rządów,
-przestrzegać sprawiedliwości i skrupulatnie szanować wszelkie zobowiązania Traktatowe w stosunkach wzajemnych między zorganizowanymi narodami, przyjmując niniejszą Umowę, która ustanawia Ligę Narodów…

*Częścią jakiego dokumentu jest to źródło ? Określ jego rodzaj: …………………………………

*Wykorzystując wiedzę poza źródłową wyjaśnij genezę powstania Ligi Narodów:……………….........................................................................................

*W oparciu o fragment Statutu wskaż w czym mogły tkwić źródła sprzeczności Ligi Narodów…..........................................................


ZADANIE 3
W.I.Lenin, O Polsce i polskim ruchu robotniczym, przemówienia, dokumenty, listy, s,498
Wiecie, że po rozgromieniu Niemiec sojusznicy imperialistyczni –Francja, Anglia, Ameryka i Japonia –zawierają Pokój Wersalski, który jest, w każdym razie, bez porównania bardziej bestialski niż sławetny Pokój Brzeski, o którym tak wiele krzyczano. I w tym samym czasie, kiedy Francuzi, Amerykanie i Anglicy podnieśli wrzask na cały świat, że jest to wojna wyzwoleńcza, że wojna ta ma na celu wybawienie Europy i całego świata od barbarzyństwa Hunów, jak nazywali Niemców, wybawienia świata od niemieckiego militaryzmu i do niemieckiego kajzera – okazało się, że Pokój Wersalski prześcignął wszystkie okrucieństwa, do których zdolny był kajzer, kiedy to on był zwycięzcą. Jednym z powodów dla którego utrzymuje się ten potworny pokój, jest okoliczność,
że Polska dzieli Niemcy na dwie części, gdyż ziemie polskie sięgają do morza. Stosunki miedzy Niemcami a Polską są tez w najwyższym stopniu naprężone. Polaków, kiedy prześladują oni ludność niemiecką popierają wojska i oficerowie Ententy. Pokój Wersalski stworzył z Polski państwo buforowe, które ma odgrodzić Niemcy od zetknięcia się z radzieckim komunizmem, i które Ententa traktuje jako oręż przeciwko bolszewikom.

*Przedstaw stosunek Lenina do odradzającego się Państwa Polskiego …………………………......................................

*Jakie Twoim zdaniem były motywy „współczucia” Lenina dla losu narodu niemieckiego?……...........................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T17:45:08+01:00
Zadanie1.
*Wymień ziemie, które bezspornie straciły Niemcy oraz te, o których przynależności państwowej miał zadecydować plebiscyt : PLEBISCYT: na Warmii i Mazurach i Na Górnym Śląsku

*Jaką pozycję militarną w Europie
wyznaczały Niemcom postanowienia traktatu:
tu można zacytować:
"art.51. Terytoria, odstąpione Niemcom na podstawie preliminarzy pokoju, podpisanych w Wersalu 26 II 1871 r. i traktatu frankfurckiego z 10 V 1871 r. przywraca się pod zwierzchnictwo francuskie od dnia zawieszenia broni z 11 XI 1918 r…."

*Na podstawie posiadanej wiedzy
omów relację narodu niemieckiego wobec przedstawionego kształtu rozwiązań pokojowych : np. Niemcy na plebiscyt na Górnym Śląsku przywieźli ok.200 tys. ludności polskiej, mieszkającej w Niemczech aby zagłosowali na rzecz Niemiec


zadanie2.

*Częścią jakiego dokumentu
jest to źródło ? Określ jego rodzaj:DOKUMENT HISTORYCZNY

*Wykorzystując wiedzę poza źródłową wyjaśnij genezę powstania Ligi Narodów:
Utworzono ją po zakończeniu I WŚ, aby radziła sobie z problemami państw

*W oparciu o fragment Statutu wskaż w czym mogły tkwić źródła sprzeczności Ligi Narodów:
można zacytować:
"-przestrzegać sprawiedliwości i skrupulatnie szanować wszelkie zobowiązania Traktatowe w stosunkach wzajemnych między zorganizowanymi narodami, przyjmując niniejszą Umowę, która ustanawia Ligę Narodów…"
Liga Narodów nie do końca potrafiła poradzić sobie ze sprawami międzynarodowymi

zadanie3.

*Przedstaw stosunek Lenina do odradzającego się Państwa Polskiego:
Lenin uważał, że Polska jest stworzona tylko po to by oddzielić komunistyczne ZSRR od Niemiec i sądził, ze Niemcy prędzej czy później będą chciały mięć drogę do drugiej części państwa, ponieważ Niemcy były wtedy podzielone

*Jakie Twoim zdaniem były motywy „współczucia” Lenina dla losu narodu niemieckiego?:
- po wojnie musieli oddać broń
- nastąpił w Niemczech po wojnie kryzys
- państwo niemieckie było podzielone na 2 tak jakby części


Powinno być dobrze, powodzenia!!!


3 3 3