Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T16:07:31+01:00
(miejscowość,data)
(twoje dane: imie, nazwisko
ulica, nr domu
miejscowosc, kod)

(do kogo się zwracasz, np.:)
Pan Zdzisław Sosna
dyrektor
Prywatnego Gimnazjum
im. J. S. Bacha
w Warszawie

Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie go gimnazjum.

Prośbę swą motywuję chęcią kształcenia się i zdobywania wiedzy w szkole, do której chodzenie będzie sprawiać mi przyjemność. Jestem dobrą uczennicą. W załącznikach świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie pisania egzaminu szóstoklasisty.

(imię i nazwisko
własnoręcznie napisane)
18 4 18
2009-11-24T16:19:35+01:00
Wzór podania


....................................................... ...........................................
(imię / imiona i nazwisko) (miejscowość, data)

.............................................................................
(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

.............................................................................
(nazwisko i imię ojca, matki bądź opiekunów prawnych)

..............................................................................
(dokładny adres zameldowania)

..............................................................................
(pesel)Dyrekcja
Gimnazjum…(np.nr2 we Wrocławiu)Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej gimnazjum. Obecnie jestem uczennicą Szkoły podstawowej nr.1 we Wrocławiu. Moje zainteresowania związane są z przedmiotami ścisłymi. Uczęszczam na zajęcia pozalekcyjne z przyrody i matematyki. Posiadam także kilka nagród z dziedziny matematyki.Prośbę swą motywuję tym, że nauka w tym Gimnazjum pozwoli mi na realizację moich marzeń związanych z nauką w Liceum a następnie dostaniem się na studia.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku


............................................

(podpis ucznia)

Załączam:
1.Dwie podpisane aktualne fotografie,
2.Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
3.Zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu po szóstej klasie.


15 4 15