Odpowiedzi

2009-11-24T18:05:06+01:00
Budowa i rola dna - Kwas nukleinowy DNA zbudowany jest z jednostek zwanych nukleotydami . Każda taka jednostka zbudowana jest w DNA zbudowana jest z cukru o nazwie deoksyryboza grupy fosforanowej , zasad : adenina , tymina , cytozyna , guanina . Pod względem strukturalnym DNA wygląda jak podwójna helisa .

zasady teorii komórkowej - komórka jest podstawową jednostką strukturalną każdego żywego organizmu., komórka jest podstawową jednostką funkcjonalną każdego żywego organizmu., komórki powstają z już istniejących komórek.,w jądrze komórkowym zawarty jest nośniki informacji genetycznej – DNA.

dziedziczenie hemofilii -hemofilia może być przenoszona z rodziców na dzieci, jeżeli matka choruje na hemofilię (co zdarza się wyjątkowo rzadko) lub jeżeli matka jest nosicielką zmienionego genu powodującego tą chorobę, tzn., jeżeli jeden z jej dwóch chromosomów X zawiera patologicznie zmieniony gen kontrolujący wytwarzani czynnika krzepnięcia VIII lub IX.

heterozygota - organizm zawierający w swoim genotypie różne allele tego samego genu lub większej liczby genów. Heterozygota produkuje gamety o różnym składzie genetycznym, w potomstwie heterozygoty następuje wskutek tego rozszczepienie cech (Mendla prawa).

Prawo Mendla :
-Pierwsze prawo Mendla
Zwane prawem czystości gamet, mówi, że każdy organizm posiada dwa czynniki (obecnie zwane genami allelicznymi, allele) rządzące pojawieniem się danej cechy, które organizm otrzymuje od swoich rodziców, po jednym od każdego, natomiast w komórkach rozrodczych (gametach) znajduje się zawsze tylko jeden taki czynnik.
-Drugie prawo Mendla
Dotyczy dziedziczenia dwóch lub więcej cech i mówi, że cechy te, np. barwa i kształt nasion grochu siewnego, dziedziczą się niezależnie, co, jak obecnie wiadomo, jest słuszne, o ile geny determinujące te cechy nie są sprzężone, tzn. są zlokalizowane w różnych, niehomologicznych, chromosomach.