Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-24T17:34:10+01:00
Średniowieczna kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w Europie Środkowo-Wschodniej budziła i wciąż budzi zainteresowanie history-ków. Nie mniej fascynujące jest prześledzenie zmieniających się z biegiem lat opinii na jej temat w historiografiach narodowych. Dziewiętnasto-wieczny i dwudziestowieczny konflikt niemiecko-słowiański znalazł bowiem swoje odzwierciedlenie w ocenie tzw. średniowiecznej koloniza-cji wschodniej. Autorka przedstawia poglądy historiografii czesko- i nie-mieckojęzycznej z ziem czeskich od schyłku XVIII w. po 1989 r. na kolonizację średniowiecznych Czech. Porusza więc zagadnienia: jak sytuacja polityczna, społeczna oraz kulturalna w Europie Środ- kowo-Wschodniej zaważyła na ocenie znaczenia kolonizacji nie- mieckiej i na prawie niemieckim w historii Czech i Moraw, jaki wpływ miała narodowość poszczególnych uczonych na ich ocenę przeszłości, jak z biegiem lat zmieniały się opinie poszczególnych historyków, na ile różniły się sądy badaczy wyrażane w ściśle naukowych artykułach od poglądów prezentowanych w publicystyce i synte- zach adresowanych do szerszego kręgu odbiorców.
1 5 1
2009-11-24T17:34:29+01:00
Kolonizacja na prawie niemieckim- zjawisko gospodarczo-społeczne. w XIII–XIV wieku, obejmujące swym zasięgiem Europę Środk.-Wsch., polegające na planowym osadnictwie ludności pochodzącej gł. z zach. obszarów Niemiec.k.n.p.n.dokonywała się na mocy osobnych umów, określających zakres praw oraz swobód kolonistów, zawieranych pomiędzy panem gruntowym a grupa osadników reprezentowanych przez zasadźcę; w Polsce rozwijała się od pocz. XIII w. wraz z napływem grup wolnej ludności z Zach. (gł. z Niemiec), przynoszących ze sobą zręby nowego prawa osadniczego, rozwiniętego następnie w system prawny zw. prawem niem., oraz stosowaną na Zach. technikę zakładania nowych wsi i miast, ściśle powiązaną z bardziej wydajnymi systemami rolnictwa i nowymi technikami w rzemiośle i handlu; w XIV w. doprowadziła do znacznego zwiększenia gęstości zaludnienia i zmniejszenia obszarów puszczańskich
1 5 1