Odpowiedzi

2009-11-24T18:02:41+01:00
Dane:
t1=2h=120s
t2=2h36min=156s
Vśr.=65km/h


Vśr.Sc/Tc
S=v*t
S=65 * 276
S=17940

Vśr.=Sc/Tc
Vśr.=17940/276
Vśr.=65km/h

Odp. prędkość średnia samochodu wynosi 65km/h
35 1 35
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T18:04:23+01:00
Droga
s=V*t=65km/h*2h=130km
t2=2h36min=2,6h
V2=s/t=130km/2,6h=50km/h
67 1 67
2009-11-24T18:18:31+01:00
T1=2h=7200s
t2=2h36min=9360s
V1=65km/h=18m/s
V2=?
v=s/t
s=v*t=18*7200=129600m
v=s/t=129600/9360=13,8m/s
7 2 7