Odpowiedzi

2009-11-24T19:13:37+01:00
W ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub od dnia przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów Prezydent powołuje tak wybrany rząd i odbiera od nich przysięgę i wręcza nominacje. Prezes Rady Ministrów w ciągu 14 dni od powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej przedstawia sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie nie powołania Rady Ministrów lub nie udzielenia jej wotum zaufania, Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminu określonego w ustawach wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz wybranych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej polskiej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera od nich przysięgę. W razie nie powołania rządu z inicjatywy Sejmu Prezydent w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od powołania Rady Ministrów przez Prezydenta udziela jej wotum zaufania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie nie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania Prezydent skraca kadencję sejmu i zarządza nowe wybory.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-24T19:16:55+01:00
Prezydent wyznacza jakąś osobę na premiera nowego rządu.nowy premier musi wyznaczyć prezydentowi skład swojego rządu.wtedy prezydent zwołuje rade ministrów.rząd musi zostać zaakceptowany przez członków sejmu.później premier prezentuje swój program i przedstawia rząd.jeżeli wynik głosowania jest pomyślny dla rządu jego powoływanie kończy się.gdy jednak rada ministrów nie zdobędzie poparcia sejmu musi podać się do dymisji.
1 5 1
2009-11-24T19:24:51+01:00
Prezydent wyznacza jakąś osobę na premiera nowego rządu.nowy premier musi wyznaczyć prezydentowi skład swojego rządu.wtedy prezydent zwołuje rade ministrów.rząd musi zostać zaakceptowany przez członków sejmu.później premier prezentuje swój program i przedstawia rząd.jeżeli wynik głosowania jest pomyślny dla rządu jego powoływanie kończy się.gdy jednak rada ministrów nie zdobędzie poparcia sejmu musi podać się do dymisji.
1 5 1