Odpowiedzi

2009-05-20T22:38:47+02:00
Strony pozytywne :
Demokracja opiera się na zasadach takich jak : podział władzy, praworządność, konstytucjonalizm, poszanowanie praw mniejszości, pluralizm ( społeczny, gospodarczy i polityczny), gwarantuje swobodną działalność opozycji i pozwala obywatelom wybierać swoich reprezentantów (m.in. prezydenta). Najważniejszymi wartościami w państwie demokratycznym są : wolność, równość i sprawiedliwość. Demokracja gwarantuje poszanowanie praw jednostki, na straży czego stoją media, opinia publiczna, instytucje a przede wszystkim prawo. Państwa demokratyczne nie stosują represji, przymusu czy przemocy wobec obywateli, a wręcz stwarza obywatelom możliwość samorealizacji. Również historia pokazuje, że państwa demokratyczne znacznie rzadziej wszczynają wojny niż państwa o innych ustrojach terytorialny.

strony negatywne :
W momentach dla państwa trudnych, kryzysowych, partie niedemokratyczne mogą się przyczyniać do destabilizacji państwa, likwidacji demokracji, a nawet ograniczenia praw oraz wolności człowieka. Proces decyzyjny jest w państwie demokratycznym znacznie dłuższy niż w reżimach totalitarnych i autorytarnych, wymaga licznych konsultacji a zawarty kompromis nie musi być satysfakcjonujący dla wszystkich. Gdy w społeczeństwie istnieją głębokie podziały ideowe, wówczas nawet wolność słowa i swoboda wyrażania opinii połączone z prawem do demonstrancji mogą stanowić zagrożenie dla porządku publicznego.
27 2 27