Napisz wypowiedź na temat wad i zalet mieszkania w mieście.Praca powinna zawierać minimum trzy rozwinięte argumenty "za" i trzy argumenty "przeciw".Limit słów powinien mieścić się w granicach 120-150 wyrazów.
p.s. na sobotę potrzebuję po angielsku.dzięki.

2

Odpowiedzi

2009-11-25T09:03:21+01:00
There is an English proverb „My home is my castle”. People have always been trying to settle down in places they like. Although the majority of the world population lives away from agglomerations, life in a city has some definite advantages, but drawbacks as well.

Living in a city gives you a lot of opportunities. You have an easy access to all kinds of facilities. You also feel more anonymous and can have some privacy.
On the other hand, cities are crowded and noisy. There is high pollution and an increasing crime rate. In the city it is easy to be a nobody, because barely anyone knows you.

Summing up, it is a matter of choice, if one lives in a city or in a village. The big city life is definitely attracting, yet it is hard to tell, whether has more advantages than a peaceful existence in a countryside.

Dokładnie 150 słów
2009-11-25T10:33:54+01:00
Mieszkanie w mieście nie jest pozytywną cechą. Ale też są dobre wnioski z tego. Mieszkanie w mieście pozwala na lepsze życie pod względem nauki, pracy, jest zasięg do internetu . Mieszkanie na wsi jest też korzytstną rzeczą dla człowieka, ma on dostęp do życia w zdrowych warunkach. Jest napewno ciężej z znalezieniem pracy. Co drugi człowiek zamieszkujący wieś ma swoją gospodarkę, hoduje zwierzęta, uprawia rośliny. Mieszkanie na wsi to zdrowa rzecz, korzystniejsza niż w mieście.

Living in a town isn't a positive feature. But there are also good conclusions from it. Living in a town allows for the better life in terms of the learning, of work, there is a reach to the Internet. Living in the countryside is also countryside with thing for the man, he is having access for living in healthy conditions. He is it is harder with the placement. The every second man inhabiting the village has his economy, he is breeding animals, he is cultivating plants. Living in the countryside is a healthy thing, more beneficial than in the city.