Odpowiedzi

2009-11-25T10:20:56+01:00
Http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ - przykłady orzeczeń tutaj znajdziesz!
2009-11-25T10:46:43+01:00
NSA działa na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych, oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
NSA na posiedzeniach wydaje orzeczenia w formie: postanowienia,
wyroku,
uchwały.
W zależności przedmiotu sprawy, rozprawa przed NSA odbywa się w jednej z trzech Izb wg. właściwości.
Posiedzenia Sądu mogą być jawne bądź niejawne.
Sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. Co do zasady posiedzenia Sądu sa jawne, chyba , że przepis szczególny stanowi inaczej.
W obrębie NSA działają Izby Gospodarcza, Finansowa i Ogólnoadministracyjna.
SENTENCJA ( WYROK)
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Edyta Anyżewska, Sędzia del. WSA Ludmiła Jajkiewicz, Protokolant Dorota Żmijewska, po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Op 383/07 w sprawie ze skargi D. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 22 października 2007 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od D. N. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w O. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

SENTENCJA ( POSTANOWIENIE )
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA: Ludmiła Jajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej skargi kasacyjnej S. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 stycznia 2009 r., sygn. akt . I SA/Go 939/08 odrzucające skargę w sprawie ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 29 września 2008 r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka rodziny stale współpracującego z podatnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej postanawia: oddalić skargę kasacyjną.

SENTENCJA ( UCHWAŁA)
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA: Barbara Adamiak Wiesław Kisiel Anna Lech (współsprawozdawca) Małgorzata Stahl Marek Stojanowski Maria Wiśniewska (sprawozdawca) Protokolant: Anna Sidorowska z udziałem Prokuratora Prokuratury Krajowej Waldemara Grudzieckiego po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej w sprawie z skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa 1874/07 w sprawie ze skargi T. L. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt I OSK 788/08 zagadnienia prawego budzącego poważne wątpliwości: "czy funkcjonariusz Straży Granicznej, który na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) pobierał równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, jest nadal uprawniony do jego pobierania, jeżeli jego małżonek (on sam) nabył z tytułu spadkobrania udział w domu mieszkalnym, w którym zamieszkuje, a zajmowana przez niego część domu nie zapewnia norm zaludnienia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 99, poz. 898 ze zm.)?" podjął następującą uchwałę: Równoważnik pieniężny, na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.), przysługuje funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który (jego małżonek) jest współwłaścicielem domu jednorodzinnego, jeżeli zajmowana przez funkcjonariusza część domu (mieszkanie) nie odpowiada co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej według norm zaludnienia określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych (Dz. U. Nr 99, poz. 898 ze zm.)

2009-11-25T13:07:54+01:00
Orzeczenia NSA zapadają w składzie 3 sędziów, postępowanie toczy się z udziałem prokuratora ale jego nieobecność nie wstrzymuje postępowania. Zasadą jest rozpoznanie na rozprawie a zawiadomienie o jej terminie powinno być doręczone najpóźniej 7 dni przed terminem rozprawy. Orzeczenia NSA uzasadniane są z urzędu (ZAWSZE) jeżeli NSA rozstrzyga sprawę merytorycznie – wydaje wyrok, jeżeli zapada rozstrzygnięcie natury formalnej – NSA wydaje postanowienie (np. postanowienie o odrzuceniu skargi – najbardziej charakterystyczne postanowienie)

Postanowienie wydawane jest na posiedzeniu nie jawnym z przyczyn:
Skargi nie opłacono
Odrzuca się skargę jeżeli zawiera ona braki formalne i pod warunkiem, że w określonym przez sąd terminie braki te nie zostaną uzupełnione
Wniesienie skargi po terminie (termin może być przywrócony przez sąd)
Jeżeli NSA nie jest właściwy do rozpoznania
Jeżeli skarga została wniesiona przez nieuprawniony podmiot
Jeżeli nie wyczerpano postępowania odwoławczego (z wyjątkiem prokuratora i rzecznika praw obywatelskich)
Jeżeli prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej