Odpowiedzi

2009-11-25T15:52:12+01:00
Sejm walny było to zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczypospolitej, istniejące w okresie od XV do XVIII wieku.

onstytucja (ustawa) przechodziła przez izbę poselską, gdzie była poddawana pod dyskusję i głosowanie, oraz przez senat, w którym jedynie dyskutowano. Na podstawie dyskusji przeprowadzonej w senacie król dokonywał ostatecznej redakcji jej treści i zarządzał ogłoszenie. Głosowanie w izbie poselskiej od samego początku opierało się na zasadzie jednomyślności. Jednakże w XVI wieku starano się przekonywać opornych, by przyjęli postulowane rozwiązanie, a w ostateczności ignorowano sprzeciw, jeśli nie był zbyt liczny. Dopiero w następnym stuleciu zaczęto rygorystycznie przestrzegać zasady jednomyślności. Częstokroć wskutek tej zasady i przeciągających się dyskusji sejm po ustawowych sześciu tygodniach rozchodził się bez podjęcia uchwał. Brak zgody, na dopuszczalne według prawa przedłużenie obrad Sejmu (prolongatę), oraz sprzeciw wobec jakiegoś projektu – liberum veto były często wykorzystywane przez stronnictwa magnackie dla prywatnych interesów i prowadziły, w ich interesie zresztą, do rozkładu instytucji Sejmu. Próby zreformowania trybu obrad sejmowych podjęto na sejmie


Stany sejmujące Pod koniec XV w. utrwala się skład sejmu walnego. Są to trzy „stany sejmujące”: * „król w sejmie”; * senat; * izba poselska
12 2 12
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T16:05:16+01:00
1. Ludwik Węgierski nadał szlachcie pierwszy przywilej w 1374 roku w Koszycach. Od tej pory szlachta dostawała coraz więcej przywilejów niż inne stany, więc miała większy wpływ na rozwój państwa. Zaczęto organizować zjazdy, które odbywały się dość często, ale nieregularnie. Około XVI wieku te spotkania przekształciły się w sejm walny zbierany co dwa lata.
2. Król zwoływał sejm i przewodniczył obradom. A pozostali odpowiadali na zadawane pytania.
3. Stany sejmujące to stany wchodzące w skład sejmu walnego, czyli: król, senatorowie, posłowie.
4. Pojęcie demokracja szlachecka wzięło się od podejmowania decyzji przez wszystkich członków szlachty.

Mam nadzieję, że się spodoba. :P
14 4 14