Ireland ( irl. [ & # 712 Éire; & # 720 e; & # 638; & # 690; & # 601; ]; ang. will will call state in western europe ) – Ireland, from 1973 state -member of european union [ 2 ]. Majority territory of island occupies about same nazwie.Historyczną, they will will call latin ireland, by transmitted (been suitable) Rzymian, there was Hibernia, from greek determination dating & # 7992; & # 959; & # 965; & # 949; & # 961; & # 957; & # 943; & # 945; remain ( " geography " claudiush ptolemeuth ). Name is met also & # 7992; & # 941; & # 961; & # 957; & # 951; ( & # 275 Iern; ), e.g. at with (from) Pyteasza Massalii. Roman name has been remade on from the point of view of similarity for word (expression) " " ( Hibernia łac. ) hibernus - " Winter ". Borrowing name Staroirlandzkie as & # 299; & # 363 weri; / & # 299; werion, it has been transformed after certain time to modern name Éire. It edit from 1937 year modern name state (condition) [ ] constitution ireland, that official is name of state in irish language ( ) Éire and in english ( ) Ireland. They are used this name during signing (subscribing) international agreement and association treaties. Nevertheless,, as description of state, irish name applies on Poblacht hÉireann or wanted source english version [ ] Republic of Ireland. Usage one name, for determination of island as well as states, underlining of integrality of northern ireland had on purpose and it remain as one state organism island part < frequent >, associate states in commonwealth, to this united kingdom including (switch on), for determination of ireland as they use state name Éire. Alike < similar > in european states, postal matter are addressed for ireland with additional postscript Éire. According to regulations from year 1947, in legal letters concerning ireland as states, it is obliged to use name sie Éire.

proszę o przetłumaczenie ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T15:58:15+01:00

Irlandia ( *irl*. [ & # 712 Égniew; & # 720 *e*; & # 638; & # 690; & # 601; ]; *ang*. Będzie (wola) będzie wołać (dzwonić do) państwo (stan) w zachodniej Europie ) – Irlandia, od 1973 państwo (stan; państwowy) -członek Związku Europejskiego [ 2 ]. Większość terytorium wyspy zajmuje o tym samym *nazwie.Historyczn*ą, one będzie (wola) będzie wołają (dzwonić do) łacińską Irlandię, przez przekazywany (nadany) (jest odpowiedni ) *Rzymian*, tam był *Hibernia*, od greckiego określenia (decyzja) datujący & # 7992; & # 959; & # 965; & # 949; & # 961; & # 957; & # 943; & # 945; Pozostają ( " geografia " *claudiush* *ptolemeuth* ). Imię (nazwa) jest spotykane (wykonany) także & # 7992; & # 941; & # 961; & # 957; & # 951; ( & # 275 *Iern*; ), na przykład przy z (od ) *Pyteasza* *Massalii*. Rzymski (katolik) imię (nazwa; w imieniu) był rewyrabiany z od punktu widzenia podobieństwa dla słowa (wyrażenie ) " " ( *Hibernia* ł*ac*. ) *hibernus* - " Zima (zimowy) ". Zapożyczenie imienia (nazwa) *Staroirlandzkie* jak (ponieważ) & # 299; & # 363 *weri*; / & # 299; *werion*, to było było przekształcane po (po tym, jak) pewny (przekonany; przekonał) obliczają do współczesnego imienia (nazwa) Égniew. To redaguje od 1937 roczne współczesne imię (nazwa) państwo (stan; państwowy; oświadczać) (stwarzać warunki dla (warunek; pod warunkiem) ) [ ] Irlandia konstytucji, co (żeby; który) osoba urzędowa jest imię (nazwa) państwa (stan) w irlandzki (Irlandczyk) język (językowy) ( ) Égniew i w angielski (język angielski) ( ) Irlandia. One są używani to imię (nazwa; w imieniu) podczas podpisywania (prenumerujący (podpisujący się) ) międzynarodowe porozumienie i asocjacja (stowarzyszenie) porozumienia. Jednak,, jak (ponieważ) opis państwa (stan), irlandzki (Irlandczyk) imię (nazwa; w imieniu) stosuje (zwraca się) na *Poblacht* *h*É*ireann* albo potrzebował (chciał; potrzebny) początkowa angielska wersja [ ] Republika Irlandii. Używanie jed imię (nazwa; wyznaczać; nazywać; w imieniu), dla określenia (decyzja) wyspy jak i oświadcza (stany; państwa), podkreślający (podkreślanie) *integrality* Irlandii Północnej miał na celu i to pozostają jak (ponieważ) jedzicie państwowa część wyspy organizmu < częsty >, łączyć (kolega) oświadcza (stany; państwa) w wspólnocie narodów, do tego Zjednoczonego Królestwa włączający (włączają ), dla określenia (decyzja) Irlandii jak (ponieważ) one używają państwowe imię (nazwa) Égniew. Podobny (podobnie) < podobny > w europejskich stanach (państwa), pocztowa sprawa są zaadresowane dla Irlandii z dodatkowym postscenariuszem Égniew. Zgodnie z przepisami od roku 1947, w prawnych (ustawowy) listach (litera) dotyczący Irlandia jak (ponieważ) oświadcza (stany; państwa), to jest zobowiązywane używać (użycie; za pomocą; przyzwyczajać się) imię (nazwa; w imieniu) *sie* Égniew.
1 5 1