Odpowiedzi

2009-11-26T16:24:45+01:00
HELLO. I WILL TELL ABOUT MY SCHOOL.- cześć opowiem wam o mojej szkole
THERE ARE 15 PERSONS IN MY CLASS - w mojej klasie jest 15 osób
on Monday by Friday I have the same lessons- od poniedziałku do piątku mam takie same lekcje
My lessons are ending about 4 pm. afternoon- moje lekcje kończą się o 4 popołudniu
I have twelve objects - mam 12 przedmiotów
Mathematics, Polish, History, English, computer science, Technique, Biology, Hemist, Religion, Nature, Physics, Geography - matematyka , polski , historia , angielski , informatyka , technika , biologia , hemia , religia , przyroda , fizyka , geografia
At my school I like the fact that he is two lifts- w mojej szkole lubię to że jest 2 windy
And I don't like the fact that there are cameras- a nie lubię tego że są kamery
After school I am going home and I am doing the homework – po szkole idę do domu I robię zadanie domowe
Very much I like chdzić in fashionable clotheses- bardzo lubię chodzić w modnych ciuchach
Yeah so that it is enough about my school-no to by było na tyle o mojej szkole
It is exactly a description of my school. I thank- to jest właśnie opis mojej szkoły .dziękuję