1. Uzupełnij
najwyższa Izba Kontroli kontroluje:

Rzecznik Praw Obywatelskich strzeże:

2.Określ funkcję jaką pełni:
a)sędzia
b)prokurator
c)obrońca

3.W Polsce zniesiona jest kara śmierci. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Spróbuj uzasadnić swoje stanowisko.PILNE!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-25T16:58:01+01:00
Ędzia :
- prawnik, funkcjonariusz publiczny
- wymierza sprawiedliwość
- orzeka sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności

prokurator:
*zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem,
*ściganie przestępstw,
*pomoc prawna społeczeństwu
*branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy

obrońca:
- występuje w imieniu oskarżonego
- broni oskarżonego
- prowadzi do uniewinnienia oskarżonego lub do orzeczenia jak najniższego wymiaru kary dla niego
- podejmuje tylko czynności na korzyść oskarżonego
2009-11-25T17:06:27+01:00
1)Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalności organów państwa, NBP, osób prawnych działających na rzecz państwa i organizacji państwowych oraz dostarczanie Sejmowi i opinii publicznej informacji o działaniach państwa.
Rzecznik Praw Obywatelskich strzeże wolności, praw człowieka i obywatela
2)
a) sędzia orzeka w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności
b) prokurator strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw
c)obrońca obrania oskarżonego przed wyrokiem

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:11:14+01:00
NIK (Najwyższa Izba Kontroli) : prowadzi kontrole w państwie. Kontroluje działalności organów państwa i organizacji państwowych. Głównym zadaniem NIK kontroli jest dostarczanie Sejmowi informacji o działaniach państwa, które ocenia pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Sędzia - uprawniony jest do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.
Prokurator - strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem przestępstw.
Obrońca - obrońca oskarżonego przydzielany przez sąd.
Obrońca wyznaczony jest do wykonywania funkcji obrońcy w okręgu sądowym.

Kara śmierci jest to kara ostateczna i nie daje możliwości sprawcy poprawienia się. Kara śmierci uniemożliwia przestępcy popełnienia w przyszłości kolejnych przestępstw. Pozwala też odczuć winnemu na własnej skórze powiedzenie „ oko za oko,
ząb za ząb”. Lecz wielu morderców po odsiedzeniu kilku lat w więzieniu wychodzi na wolność i dopuszcza się popełnienia kolejnych zbrodni.
Dzisiaj jest wielu przeciwników kary śmierci, którzy uważają że
każdy powinien mieć możliwość poprawy. Ale czy seryjny
morderca, który dokonał wielu zbrodni zasługuje na drugą szansę? Nie. Moim zdaniem nie warto ryzykować życie wielu nie winnych istot.
1 5 1