Odpowiedzi

2009-11-25T16:59:48+01:00
STOPY ŻELAZA
Żelazo jest metalem, który w chemicznie czys­tej postaci znajduje bardzo małe zastosowanie. Użyteczne stopy żelaza otrzymuje się z rud żela- za, po oddzieleniu z rudy tlenku żelaza i zanie­czyszczeń oraz po dodaniu innych pierwiastków. Powszechnie stosowane są stopy żelaza z różny­mi dodatkami, przede wszystkim z węglem, a tak­że z krzemem, manganem, wolframem, niklem, chromem i innymi. Stopy te, w zależności od ro­dzaju i ilości dodanych składników, mają różne właściwości mechaniczne, a więc twardość ciągli-wość, sprężystość, odporność na ścieranie itp. Podstawowym stopem jest stop żelaza z węglem. Zawartość węgla ma decydujący wpływ na właś­ciwości stopów żelaza. Stop zawierający od 2 do 3,8% węgla nazywamy żeliwem, a stop za­wierający mniej niż 2% węgla nazywa się stalą. Materiałem wyjściowym do produkcji żeliwa i stali jest surówka, którą otrzymuje się przez przetopienie rudy żelaznej w wielkim piecu hut­niczym. Żeliwo. Żeliwo jest to stop zawierający od 2 do 3,8°/o węgla. Otrzymuje się je przez powtórne przetopienie surówki wielkopiecowej i odpowied­nich dodatków w piecach szybowych, zwanych że­liwiakami. Żeliwo stosowane jest na odlewy róż­nych części.