Odpowiedzi

2009-11-25T17:08:02+01:00
-co to jest mieszanina i związek chemiczny -czym mieszanina różni się od związku chemicznego -jakie są rodzaje mieszanin -jak powstaje mieszanina i związek ...
Mieszanina-powMieszanina-powstaje po wymieszaniu ze sobą co najmniej 2 składników.
Mieszanina jednorodna-to mieszanina której składników nie jesteśmy w stanie rozróżnić gołym okiem ani za pomocą prostych przyrządów optycznych.
Mieszanina niejednorodna-mieszanina, której składniki możemy zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych
Metody rozdzielania mieszanin jednorodnych: odparowanie, krystalizacja, destylacja
Krystalizacja-polega na wydzielaniu się substancji w postaci kryształków z roztworu wskutek np. odparowania roztworu
Destylacja-polega na rozdzieleniu składników, wykorzystując różnice w temperaturach ich wrzenia. Ciekłą mieszaninę jednorodną umieszcza się w kolbie destylacyjnej podłączonej do chłodnicy. Mieszaninę ogrzewa się, kontrolując na termometrze jej temperaturę. Składniki mieszaniny kolejno skraplają się w chłodnicy i ściekają do podstawowego naczynia.
Metody rozdzielania mieszanin niejednorodnych: sedymentacja, dekantacja, sączenie, mechanicznie, rozdzielacz, magnez, laska ebonitowa
Sedymentacja-to opadanie na dno naczynia cząsteczek ciała stałego pod wpływem siły ciężkości
Dekantacja-polega na oddzieleniu ciała stałego od cieczy przez zlanie klarownej cieczy znad osadu.
Sączenie(filtracja)-polega na przelewaniu mieszaniny cieczy z ciałem stałym przez sączek z bibuły umieszczony na lejku.
Reakcja chemiczna-to przemiana chemiczna w wyniku której powstaje zupełnie nowa substancja o zupełnie nowych właściwościach.
Zjawisko fizyczne-to przemiana w wyniku której nie powstaje żadna nowa substancja.
Pierwiastek-substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze.
Związek chemiczny-to substancja złożona z co najmniej 2 różnych pierwiastków połączonych ze sobą trwale.
Antonine Lavoisier odkrył powietrze.
Reakcja syntezy(łączenia)-reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje jeden produkt
Substraty-substancje wzięte do reakcji i ulegające przemianom chemicznym.
Produkty-substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych.
Reagenty-substraty i produkty reakcji.
Reakcja analizy(rozkładu)-reakcja podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów.
Utlenianie-reakcja chemiczna zachodząca pomiędzy tlenem i innym pierwiastkiem-tworzenie tlenków.
Spalanie-to gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy ciepło i światło.
Za azotu otrzymuje się amoniak.
Reakcja wymiany-reakcja chemiczna, podczas której z kilku substratów powstaje kilka produktów.
Higroskopijność-zjawisko pochłaniania pary wodnej przez pewne substancje.
Reakcje endoenergetyczne-reakcje chemiczne do których przebiegu konieczne jest stałe doprowadzanie energii.
Reakcje egzoenergetyczne-reakcje chemiczne przebiegające z wydzieleniem energii.
Reakcja redox=utlenianie+redukcja
Redukcja-odłączanie tlenu
Reduktor-substancja, która przyłącza tlen
Dyfuzja-zjawisko samorzutnego mieszania się cząsteczek stykających się substancji
staje po wymieszaniu ze sobą co najmniej 2 składników
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T17:08:17+01:00
Związek chemiczny powstaje w wyniku reakcji chemicznych takich jak synteza (reakcji łączenia) oraz reakcji wymiany.Mieszanina powstaje w wyniku fizycznego wymieszania się dwóch cieczy na zasadzie dyfuzji.
4 4 4
2009-11-25T17:08:25+01:00
Mieszaniny powstają przez zmieszanie co najmniej dwóch różnych składników. wyróżniamy mieszaniny jednorodne i niejednorodne.

związek chemiczny powstaje w wyniku reakcji chemicznej. ta substancja jest złożona z co najmniej dwóch różnych pierwiastków trwale połączonych ze sobą w ściśle określonych ilościach wagowych.
4 4 4