Odpowiedzi

2009-11-25T18:41:46+01:00
- ukończyłeś 18 lat,
- nie ukończyłeś 60 lat — w przypadku kobiet, 65 lat — w przypadku mężczyzn,
- nie nabyłeś prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej,
- nie pobierasz zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego,
-nie pobierasz z opieki społecznej zasiłku stałego, # nie jesteś zatrudniony, tzn. nie wykonujesz pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,
- nie wykonujesz innej pracy zarobkowej na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło,
- jesteś zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
- jesteś osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,
- nie uczysz się w systemie dziennym,
1 1 1
2009-11-25T18:41:24+01:00
Prawa osoby bezrobotnej

1.korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
2.korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
3.korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
4.pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
5.w przypadku braku ofert pracy z wolnego rynku:
◦skierowania do pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych;
◦skierowania do odbycia przygotowania do wykonania zawodu u pracodawcy lub staż;
◦skierowania na szkolenia umożliwiającego przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie
lub doskonalenie zawodowe,
◦ubiegania się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
6.pobierania zasiłku dla bezrobotnych po spełnieniu odpowiednich warunków ustawowych,
7.zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile nie posiadają innego tytułu do tego ubezpieczenia;
8.odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych,
9.uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów i usług rynku pracy oraz statusu osoby bezrobotnej;
10.uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji gdy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy (dotyczy osób posiadających prawo do zasiłku i jednocześnie spełniających określone warunki ustawowe)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-25T18:45:35+01:00
UPRAWNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ

Uprawnienia bezrobotnego nabywasz z chwilą zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy.

Jako osoba bezrobotna masz prawo do:
korzystania z pośrednictwa pracy,
korzystania z usług służb poradnictwa zawodowego,
korzystania z usług EURES,
skierowania na miejsce pracy interwencyjnej oraz w ramach robót publicznych,
skierowania na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie,
skierowania na staż lub na miejsce pracy w ramach umów absolwenckich — w przypadku absolwentów,
ubiegania się o preferencyjny kredyt na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
otrzymania, jeśli spełniasz wymagane warunki, zasiłku dla bezrobotnych,
korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej (jeżeli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
pobierania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych,
uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej.
1 5 1