1)Do kogo można kierować skargi w związku z naruszeniem wolności i praw obywatela? 2)Na czym polega zasada równości wobec prawa naruszeniem wolności i praw obywatela? 3) W którym roździale konstytucji przedstawiono w oparciu o którą zbudowany jest katalog praw obywatela RP?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-25T21:03:07+01:00
1.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208 - 212 Konstytucji oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 147 - tekst ustawy). Powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu na okres - 5 lat. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i w razie stwierdzenia takiego naruszenia podejmowanie stosownych działań. Rzecznikowi w realizacji jego zadań pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W myśl art. 80 Konstytucji każdy ma prawo wystąpienia na zasadach określonych w ustawie do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Oznacza to, że o pomoc do Rzecznika może zwrócić się obywatel polski, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoba prawna, a nawet jednostka organizacyjna nie mająca tej osobowości, jeśli tylko w myśl przepisów może być podmiotem praw i obowiązków, a także organizacja obywateli i organ samorządu. Rzecznik może podjąć czynności także z własnej inicjatywy, m.in. na skutek informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu oraz wniosku Rzecznika Praw Dziecka. Najszybszą formą złożenia wniosku jest wypełnienie specjalnego formularza znajdującego się na stronie internetowej RPO www.rpo.gov.pl/wniosek
Wniosek kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich jest wolny od opłat.


2. to moje opracowania z egzaminu z konsty 
7. Zasada równości wobec prawa i zasada równości praw:
Zasada równości znajduje swe aksjologiczne uzasadnienie przede wszystkim w godności każdej osoby. Godność ta w myśl art. 30 Konstytucji jest nienaruszalna i stanowi źródło wolności i praw człowieka. Równość w prawie może być rozumiana jako równość w znaczeniu formalnym. W znaczeniu formalnym równość polega na takim samym traktowaniu przez prawo wszystkich adresatów norm. Nie wprowadza się tu jakiegokolwiek zróżnicowania, wszyscy maja – przez prawo obowiązujące określone w taki sam sposób – prawa i obowiązki .Na gruncie Konstytucji równość w prawie, czyli równość praw , należy rozumieć w znaczeniu materialnym Określenie zasady równości w znaczeniu materialnym sformułował Trybunał Konstytucyjny już na początku swej orzeczniczej działalności. Zdaniem Trybunału konstytucyjna zasada równości polega na tym, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu mają być traktowane równo. Równość oznacza także akceptację różnego traktowania różnych adresatów, chodzi o to aby znajdujących się w takiej samej lub podobnej sytuacji faktycznej prawo traktowało tak samo lub podobnie , a znajdujących się w odmiennej sytuacji faktycznej prawo traktowało odmiennie.


Zasada równości wobec prawa stanowi nie tylko podstawę demokratycznego porządku prawnego, ale przede wszystkim jest źródłem praw i wolności człowieka i obywatela. Zasada ta wynika bezpośrednio z art. 32 Konstytucji, jak również stanowi przedmiot umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczypospolitą Polską jak i prawa Unii Europejskiej, przy czym są to przede wszystkim regulacje dotyczące równouprawnienia płci. Wśród nich można wskazać m.in. Kartę Narodów Zjednoczonych, Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych, Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencję Narodów Zjednoczonych z dnia 18 grudnia 1979 r. w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji Kobiet, Konwencję Rady Europy z dnia 6 listopada 1997 r. o obywatelstwie, a także Traktat o Unii Europejskiej.
3.
Konstytucja RP
Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA