W gazecie internetoweh przeczytałeś opinie, ze podawanie fałszywych informacji w internecie jest złe i prowadzi do upowszechniania kłamstwa. Chcesz wziąśc udział w dyskusji na temat kłamstwa. Napisz list w którym:
- okreslisz cel i opiszesz uczucia, ktore wywołała lektura artykułu
- opiszesz, z czym się zgadzasz i dlaczego;
- napiszesz, z czym się nie zgadzasz i dlaczego
- wyrazisz swoje stanowisko dotyczące kłamania w ogóle i uzasadnisz swoja opiniepodpPamietaj o zachowainiu formy i stylu. długośc 120-150 słow

2

Odpowiedzi

2009-11-26T08:38:18+01:00
One day I needed a queen inforacji England was no need for me to the next lesson. So I started to work, from reading a lot of information internecie.Bardzo prepare himself the next day but had to deliver this speech. The next day, the history lesson it is my turn when she gave you a historian has said that statement is wrong because I gave the dates wrong and bad because the content is related to the King of France. I was very depressed. Through this event I became convinced the book and decided that I'd read the book because I used the Internet tylkko the best sites.

PO POLSKU:
Pewnego dnia potrzebowała inforacji o królowej Angli były potrzebne mi na następną lekcję. Więc ruszyła do dzieła, poczynając od przeczytania informacji w internecie.Bardzo dużo się przygotowywałam lecz następnego dnia musiała wygłosić tę mowę. Następnego dnia na lekcji histori nadeszła moja kolej kiedy wygłosiłam pan historyk powiedział że ma wypowiedź jest błędna ponieważ podałam daty złe oraz złą treść ponieważ dotyczyło to króla Francji. Byłam bardzo załamana. Przez to wydarzenie nabrałam przekonania do książek i postanowiłam, że będę czytała książki gdyż internet będę wykorzystywała tylko przy sprawdzonych stronach.
6 1 6
2009-11-26T10:07:16+01:00
Angielski:Last time I read article in your newspaper in internet lie concerning spread, and I must be with before agree. Lie is spread in internet very fastly, faster than in other center of communication. Such lie can cause different tragedy. They are visible among young people particularly. False gossip reconciles about responsive person, e.g. about its (her) appearance either her can drive for depression state or suicides even. Lie spreads in internet fastly summing up awfully and tragic results can have.

Polski:Ostatnio przeczytałem w waszej gazecie artykuł dotyczący rozpowszechnienia się kłamstwa w internecie, i muszę się z nim zgodzić. Kłamstwo w internecie rozpowszechnia się bardzo szybko, szybciej niż w innych środkach komunikacji. Takie kłamstwa mogą doprowadzić do różnych tragedii. Są one widoczne szczególnie wśród młodzieży. Jedna nieprawdziwa plotka na temat wrażliwej osoby, np o jej wyglądzie albo stanie może doprowadzić ją do depresji lub nawet samobójstwa. Podsumowując kłamstwo w internecie strasznie szybko się roznosi i może mieć tragiczne skutki.
12 3 12