Odpowiedzi

2009-05-21T20:39:27+02:00
Swoboda przepływu osób oznacza możliwość swobodnego poruszania się i osiedlania na terenie całej Unii Europejskiej. Realizacja tej swobody wiąże się z gwarancjami dotyczącymi praw wyborczych, dostępu do rynku pracy, uznawania dyplomów, kwalifikacji zawodowych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Prawo swobodnego poruszania się na terytorium państw członkowskich wiąże się z prawem swobodnego przepływu pracowników. Swobodny przepływ pracowników, jako jedna z czterech swobód UE, określona prawnie w art. 48 TWE. Ponadto dyrektywa 68/360 wyraźnie określa, że ta swoboda dotyczy tylko obywateli państw członkowskich, ich współmałżonków i zstępnych, a w szczególności osób przybywających do państwa członkowskiego w celu wykonywania pracy i pozostających po ustaniu zatrudnienia oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Obowiązuje zakaz wszelkich form dyskryminacji pracowników pochodzących z innego państwa członkowskiego; dotyczy to dostępu do zatrudnienia, wynagrodzenia i warunków pracy oraz praw wynikających z zatrudnienia. Pracownicy przenoszący się do innego kraju członkowskiego nie tracą praw nabytych w zakresie ubezpieczeń społecznych, przewidzianych prawem poszczególnych państw członkowskich. Ponadto obowiązuje zakaz dyskryminacji obcokrajowców w dostępie do ułatwień stosowanych przez krajowe biura zatrudnienia, co implikuje prawo osób poszukujących pracy do korzystania ze swobody poruszania się.

Osoby przekraczające granicę w celu podjęcia pracy oraz osoby poszukujące pracy mają prawo do pobytu na terytorium danego państwa również po ustaniu zatrudnienia. Jednak osoby poszukujące pracy, pozostające bez niej przez ponad 12 miesięcy mają ograniczone prawo do przedłużania pobytu. Osoby korzystające z prawa do swobody poruszania się i ich krewni muszą być ubezpieczone na wypadek choroby oraz muszą posiadać wystarczające środki, aby nie być ciężarem dla systemu pomocy społecznej danego kraju.