Odpowiedzi

2009-11-25T22:36:56+01:00
JAK PRZEPROWADZIĆ WYBORY?

Przygotowania
Dobre przeprowadzenie wyborów - na przykład do samorządu szkolnego - zależy w dużym stopniu od ich starannego przygotowania. Trzeba dokładnie określić, jakie zasady będą w nich obowiązywały. Najlepiej spisać je w punktach (w ten sposób powstanie nasza ordynacja wyborcza), tak aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać. W pierwszej kolejności należy zająć się następującymi kwestiami:
Wyznaczenie terminu wyborów (np. 21.09 w godzinach od 9 do 15).
Ustalenie, kto może brać udział w wyborach (np. wszyscy uczniowie naszej szkoły).
Określenie terminu zgłaszania kandydatów i warunków, jakie muszą oni spełnić (np. kandydować mogą jedynie uczniowie, którzy zbiorą dziesięć podpisów poparcia).
Powołanie komisji wyborczej i jej przewodniczącego (np. każda klasa deleguje do niej jednego przedstawiciela; tak utworzona komisja sama wybiera swego przewodniczącego) oraz ustalenie listy jej obowiązków (np. musi rejestrować kandydatów, sporządzić listy wyborców i karty do głosowania, pilnować porządku w czasie wyborów, obliczyć i ogłosić wyniki głosowania). Uwaga: w skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić ci uczniowie, którzy kandydują w wyborach. Natomiast członkowie komisji mają prawo głosować tak samo jak wszyscy inni uczniowie.
Określenie czasu trwania i zasad prowadzenia kampanii wyborczej (np. kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania; nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów; jeśli ktoś uważa, że jeden z kandydatów narusza w swej kampanii zasady funkcjonowania szkoły albo rozpowszechnia fałszywe informacje, zgłasza ten fakt do komisji wyborczej, która rozstrzyga spór). Uwaga: jeszcze przed wyborami trzeba ustalić, kto będzie odpowiedzialny za posprzątanie szkoły usunięcie plakatów, ulotek itp.
Komisja wyborcza musi przygotować przed wyborami:
a) listy wyborców, to znaczy uczniów uprawnionych do głosowania (np. spisując wszystkie nazwiska z dzienników),
b) karty do głosowania - muszą na nich zostać wypisane nazwiska wszystkich kandydatów, najlepiej w porządku alfabetycznym. Trzeba też zamieścić na nich informację, w jaki sposób wyborcy mają głosować, np. stawiając krzyżyk przy nazwisku kandydata, którego popierają,
c) lokal wyborczy - powinno w nim być miejsce, w którym każdy wyborca będzie mógł dokonać wyboru w tajemnicy, oraz urna wyborcza, do której będą wrzucane wypełnione karty do głosowania.

W dniu wyborów

W trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas muszą znajdować się członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają oni tożsamość zgłaszających się wyborców (w dużych szkołach niezbędne może okazać się wprowadzenie obowiązku okazania legitymacji szkolnej, by wykluczyć ewentualne oszustwa) i wydają im karty do głosowania. Uwaga: głosować można wyłącznie osobiście, nikomu nie można przekazać swojego głosu.
Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborczej. Każdy wyborca może głosować tylko raz i komisja może mu wydać tylko jedną kartę do głosowania (komisja nie przyjmuje żadnych tłumaczeń, np. zaznaczyłem nie tego kandydata, którego chciałem).
Po zamknięciu lokalu wyborczego komisja otwiera urnę (w czasie trwania głosowania nikomu nie wolno było tego robić, pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników. W pierwszej kolejności liczy, ile głosów zostało oddanych - skrupulatna komisja powinna porównać liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania - ta pierwsza nie może być większa od drugiej, jeśli jest większa, istnieje poważne podejrzenie, że ktoś dopuścił się fałszerstwa wyborczego.
Potem komisja oddziela głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata bądź nie zaznaczono żadnego) i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów.
Na zakończenie swojej pracy spisuje i ogłasza wyniki wyborów. Taki komunikat powinien zawierać następujące informacje:
a) liczbę oddanych głosów,
b) liczbę głosów nieważnych,
c) wyniki uzyskane przez wszystkich kandydatów w kolejności od najlepszego do najgorszego,
d) wskazanie, którzy z kandydatów wygrali wybory (np. weszli w skład władz samorządu).

Dobrze by było, gdyby wyborcy mieli prawo wnosić protesty do komisji wyborczej (instancją odwoławczą mógłby być dyrektor szkoły albo nauczyciel opiekujący się samorządem), jeśli uważają, że w trakcie wyborów doszło do naruszenia zasad, co mogło mieć wpływ na wyniki. Dopiero po rozpatrzeniu takich protestów komisja ogłaszałaby, że wyniki wyborów są ważne.
2009-11-25T22:42:14+01:00
Dobre przeprowadzenie wyborów - na przykład do samorządu szkolnego - zależy w dużym stopniu od ich starannego przygotowania. Trzeba dokładnie określić, jakie zasady będą w nich obowiązywały. Najlepiej spisać je w punktach , tak aby wszyscy mogli się z nimi zapoznać. W pierwszej kolejności należy zająć się następującymi kwestiami:
1.Wyznaczenie terminu wyborów
2.Ustalenie, kto może brać udział w wyborach
3.Określenie czasu trwania i zasad prowadzenia kampanii wyborczej (np. kampania wyborcza trwa przez tydzień poprzedzający dzień głosowania; nikt nie ma prawa usuwać plakatów innych kandydatów; jeśli ktoś uważa, że jeden z kandydatów narusza w swej kampanii zasady funkcjonowania szkoły albo rozpowszechnia fałszywe informacje, zgłasza ten fakt do komisji wyborczej, która rozstrzyga spór). Uwaga: jeszcze przed wyborami trzeba ustalić, kto będzie odpowiedzialny za posprzątanie szkoły usunięcie plakatów, ulotek itp.

Przygotowanie do dyskusji
Jeśli przed rozpoczęciem dyskusji mamy trochę czasu, warto się do niej dobrze przygotować. Pomyślmy, jaki jest nasz pogląd na sprawę, która ma być omawiana. Wypiszmy na kartce argumenty, za pomocą których możemy bronić naszych racji. Zastanówmy się też, jakie jeszcze - odmienne od naszego - poglądy mogą ujawnić się w czasie dyskusji. Jakich argumentów będą używać inni dyskutanci dla uzasadnienia swoich tez? Spróbujmy odpowiedzieć sobie, czemu nie uważamy tych argumentów za przekonujące. Co powiemy, kiedy zostaną przywołane? Na koniec przygotujmy swoje pierwsze wystąpienie - od czego zaczniemy wypowiedź, w jaki sposób przedstawimy swoje stanowisko, w jakiej kolejności wymienimy argumenty - a może niektóre zostawimy na później?