1. Które z pojęć określających światopogląd najważniejszych myślicieli epoki oświecenia przyporządkowano błędnie?

a) Kartezjusz – empiryzm
b) France Bacon – racjonalizm
c) Jon Locke – sensualizm

2. Które z oświeceniowych dzieł rozpoczyna się słowami: „Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności…”

a) „Zasady umowy społecznej” J.J.Rousseau
b) „Rozprawa o metodzie” Kartezjusza
c) „Co to jest oświecenie?” Kanta

3. Autorem maksymy: „Cogito ergo sum” jest:

a) Wolter
b) Kartezjusz
c) Jon Locke

4. Pojęcie „tabula rasa” („czysta karta”) wprowadził:
a) John Locke
b) J.J.Rousseau
c) Wolter

5. Myśliciele oświecenia, którzy opracowali „Encyklopedię” to:
a) Kartezjusz
b) Denis Diderot
c) Wolter

6. Hasło powrotu do natury głosił:
a) Wolter
b) Francis Bacon
c) J.J.Rousseau

7. Deizm to pogląd:
a) negujący istnienie Boga
b) uznający Boga za przyczynę świata i źródło nakazów moralnych, ale odrzucający jego dalszą interwencję w bieg zdarzeń i życie ludzkie
c) zakładający, że prawdziwe poznanie świata możliwe jest jedynie dzięki rozumowi

8. Autorem słów: „Trzeba uprawiać nasz ogródek” jest:
a) John Locke
b) Denis Diderot
c) Wolter


9. Z wymienionych niżej twórców doby oświecenia wskaż przedstawicieli sentymentalizmu:
a) I. Krasicki
b) J. J.Rousseau
c) F. Karpiński

10. Działacz polityczny polskiego oświecenia, który założył Collegium Nobilium to:
a) S. Konarski
b) S. Staszic
c) H. Kołłątaj

11. Autorzy oświeceniowych powieści to:
a) J. Swift
b) F. Karpiński
c) I. Krasicki

12. Które z wymienionych cech charakteryzują bajkę jako gatunek literacki:
a) zwięzłość
b) alegoryzacja treści
c) rozbudowane tło zdarzeń

13. W bajce I. Krasickiego „Jagnię i wilcy” zastosowano zabieg:
a) hiperbolizacji
b) typizacji postaci
c) miniaturyzacji świata przedstawionego

14. Wskaż poprawną definicję poematu heroikomicznego:
a) utwór, którego fabuła rozgrywa się w planie realistycznym
b) utwór epicki, wierszowany, który podniosłym stylem i kunsztownym językiem opisuje błahe wydarzenia
c) utwór liryczny, rozbudowany, który zawiera parodię scen batalistycznych

15. Jaki zabieg artystyczny zastosował I. Krasicki w satyrze „Do króla”, aby przeprowadzić rozrachunek z konserwatyzmem szlacheckim?
a) ironia
b) parodia
c) kontrast

16. Początek oświecenia w Polsce wiąże się symbolicznie z:
a) I rozbiorem Polski
b) konstytucją 3 Maja
c) konfederacją barsk
d) koronacją Stanisława Augusta Poniatowskiego

17.Epoka oświecenia to:
a)cały wiek XVI
b)cały wiek XVII
c)cały wiek XVIII
d)przełom XVII i XVIII wieku

18.Szkoła Rycerska powstała z inicjatywy:
a)Hugona Kołłątaja
b)Ignacego Krasickiego
c)Stanisława Konarskiego
d)Stanisława Augusta Poniatowskiego

19.Które z wymienionych gatunków literackich są charakterystyczne dla literatury oświecenia:
paszkwil, powieść poetycka, sonet, bajka
poemat dygresyjny, sonet, tren, tragedia
pieśń, hymn, powieść poetycka, list poetycki
powiastka filozoficzna, poemat heroikomiczny, satyra, bajka

20.Którego z podanych gatunków nie tworzył I. Krasicki:
a)bajka
b)satyra
c)fraszka
d)poemat heroikomiczny

21.Przedstawicielem którego nurtu w literaturze oświecenia był F. Karpiński:
a)rokoka
b)weryzmu
c)klasycyzmu
d)sentymentalizmu

22.Najbardziej znani kochankowie, bohaterowie sielanki to:
a)Adami i Ewa
b)Laura i Filon
c)Romeo i Julia
d)Tristan i Izolda

23.Który z wymienionych twórców jest autorem pierwszej nowożytnej powieści polskiej Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki:
a)Bolesław Prus
b)Ignacy Krasicki
c)Zygmunt Krasiński
d)Henryk Sienkiewicz

24.Zabawy przyjemne i pożyteczne to:
a)tytuł debiutanckiej satyry I. Krasickiego
b)pismo redagowane przez uczestników obiadów czwartkowych
c)tytuł popularnego czasopisma dla kobiet wydawanego w XVIII w. w Polsce
d)tytuł podręcznika szkolnego obowiązującego w szkołach polskich w XVIII w.

25.Które z podanych pism było nieoficjalnym „organem prasowym” literackich obiadów czwartkowych:
a)Dryl
b)Stańczyk
c)Marchołd
d)Zabawy przyjemne i pożyteczne

26.Czym jest Monachomachia I. Krasickiego:
a)utworem baśniowym
b)powieścią historyczną
c)parodią poematu rycerskiego i eposu homeryckiego
d)najwybitniejszą satyrą polskiej literatury oświeceniowej
27.Od czego powstała nazwa „oświecenie stanisławowskie”:
a)od niczego konkretnego
b)od popularnego w Polsce imienia
c)od imienia ostatniego króla Polski
d)od nazwy miejscowości – Stanisławów

28.W Polsce dojrzałe oświecenie nazwane zostało epoką stanisławowską. W których ramach czasowych się ono mieści:
a)1722 – 1795
b)1750 – 1762
c)1764 – 1795
d)1735 – 1776

29.Które z wymienionych wydarzeń nie miało miejsca w oświeceniu:
a)Sejm Wielki
b)Konstytucja 3 Maja
c)wielkie odkrycia geograficzne
d)rozbiory Rzeczpospolitej szlacheckiej

30.Kto jest krytykowany w satyrze Do króla?:
a)szlachta
b)chłopstwo
c)tytułowy król
d)mieszczaństwo

31.W bajce Ptaszki w klatce Krasicki czyni aluzje do:
a)pobytu w więzieniu
b)sytuacji ówczesnej Polski
c)Wielkiej Improwizacji Adama Mickiewicza
d)swojej sytuacji jako biskupa warmińskiego

32.Czyim hymnem jest pieśń Święta miłości kochanej ojczyzny:
a)Szkoły Rycerskiej
b)Legionów Piłsudskiego
c)Legionów polskich we Włoszech
d)uczestników obiadów czwartkowych

33.Kto napisał słowa hymnu Święta miłości kochanej ojczyzny:
a)Józef Wybicki
b)Jakub Jasiński
c)Ignacy Krasicki
d)Franciszek Karpiński

34.Kto jest autorem Przestróg dla Polski:
a)Piotr Skarga
b)Hugo Kołłataj
c)Stanisław Staszic
d)Franciszek Karpiński

35.Która z podanych odpowiedzi jest sprzeczna z postulatami obozu reformatorskiego:
a)rozwój edukacji
b)zniesienie pańszczyzny
c)pozostawienie liberum veto
d)utworzenie drugiej izby w parlamencie dla mieszczan

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T03:20:55+01:00
1.a,b
2.c
3.b
4.c
5.b,c
6.c
7.b
8.c
9.b,c
10.a
11.c
12.a,b
13.b
14.b
15.a
16.d
17.c
18.d
19.powiastka filozoficzna, poemat heroikomiczny, satyra, bajka
20.c
21.d
22.b
23.b
24.b
25.d
26.c
27.c
28.c
29.c
30.a
31.b
32.a
33.c
34.c
35.c
1 5 1