Odpowiedzi

2009-11-26T11:01:26+01:00


1. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 (dalej jako "Spółka") tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako "Regulamin") na potrzeby usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem statuującym zasady i warunki świadczenia usług przez Spółkę na rzecz osób trzecich, w związku, z czym Spółce przysługuje prawo do zmian jego treści z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Usługodawcą usług realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu jest Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72, NIP 584-265-87-31, REGON 220665002.
4. Usługobiorcą jest każdy użytkownik, który zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług opisanych w Regulaminie.

§ 2. Opis usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Spółka świadczy usługę dostępu do serwerów Usenet zlokalizowanych na terenie RP oraz poza jej granicami, w zakresie koniecznym obsługi wiadomości, z wykorzystaniem sieci komputerowych, w szczególności Internet, do transferu wiadomości zorganizowanych w grupy tematyczne (dalej jako "Usługa Usenet"). Wskazana w zd. 1 usługa jest w rozumieniu ustawy przywołanej w § 1 usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Spółkę.
2. W ramach Usługi Usenet realizowane są działania obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych lub otrzymywanych przez Usługobiorcę.
3. Zakres obsługi serwisowej oraz standardy jakości Usługi Usenet zostają określone w Załączniku nr 1 "SLA".
4. Usługa Usenet świadczona jest w opcjach i pakietach cenowych wskazanych w Załączniku nr 2 "Cennik"

§ 3. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Usługi Usenet wymaga posiadania przez Usługobiorcę przynajmniej możliwości czasowego dostępu do sieci Internet oraz posiadania stacji roboczej (komputera) wyposażonego w system operacyjny, na którym możliwe jest użytkowanie udostępnianych na rynku programów komputerowych realizujących funkcję czytnika Usenet.
2. Korzystanie z Usługi Usenet wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki, polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej Usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu Pobieraczek5.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do niewykorzystywania Usługi Usenet do dostarczania lub transferowania treści o charakterze bezprawnym w szczególności treści naruszających przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi złamanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Spółka w ramach realizacji Usługi Usenet:
1. nie jest inicjatorem przekazu danych
2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych
3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie danych
4. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania
5. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych
5. Usługobiorca zobowiązuje się nie podejmować z wykorzystaniem Usługi Usenet działań zmierzających wprost lub pośrednio do wywołania szkód u osób trzecich lub mogących powodować zakłócenia w realizacji Usług Usenet. Usługodawca może bez wcześniejszego powiadomienia podjąć wszelkie dostępne działania, włącznie z żądaniem odszkodowania lub zawieszeniem realizacji Usługi Usenet bez prawa do żądania zwrotu wynagrodzenia, w odpowiedzi na szkodliwe działania lub inne naruszenia niniejszych warunków. Za działania wskazane w zd. 1 uznaje się w szczególności:
1. naruszenie niniejszego Regulaminu lub uruchamianie, instalowanie, przechowywanie, transfer lub udostępnianie w inny sposób oprogramowania, produktów lub usług naruszających Regulamin
2. niestosowanie się do instrukcji podanych przez Usługodawcę w celu zapewnienia jakości lub bezpieczeństwa usług
3. nieautoryzowane użycie (lub próby nieautoryzowanego użycia) lub sabotaż dowolnych komputerów, urządzeń lub sieci, jak również używanie czy kontrolowanie botów, flooding, klonowanie czy narzędzia do zbierania lub ekstrakcji danych
4. próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do usług dowolnym użytkownikom lub komputerom (ataki DOS, DDOS, DNS spoofing)
5. fałszowanie informacji pozwalającej zidentyfikować użytkownika lub ukrywanie takiej informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia, włącznie z działaniami typu "phishing"
6. wprowadzanie do sieci lub komputerów usługodawcy złośliwych programów (w tym wirusów, wormów, koni trojańskich)
7. nieautoryzowane skanowanie sieci innych użytkowników w poszukiwaniu luk zabezpieczeń
8. nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego (np. przy użyciu sniffera pakietów) lub inne próby przechwycenia informacji przeznaczonej dla innych użytkowników
9. nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń komputera, sieci czy konta innego użytkownika ("cracking")
10. użycie programu/skryptu/polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego użytkownika, zarówno lokalnie jak zdalnie
11. "pharming", czyli użycie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów DNS lub inne środki mające na celu przekierowanie użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod prawdziwy serwis w celu zebrania informacji osobistych, danych logowania lub innych informacji od użytkowników prawdziwego serwisu
12. używanie usług z przekroczeniem limitów transferu przydzielonych do wykupionego konta lub w sposób powodujący nadmierne obciążenie serwerów dostarczających usługi
13. próby obejścia lub oszukania algorytmów mierzących czas, przepustowość lub inne parametry konieczne do udokumentowania wykorzystania usług
14. nieautoryzowane udostępnianie innym osobom usług lub ich części
15. przejmowanie adresów IP
16. pośrednie lub bezpośrednie wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja adresów e-mail dla celów wysyłki niepożądanej korespondencji masowej (spam), chyba, że w obrębie zamkniętej listy wysyłkowej obejmującej członków grupy dyskusyjnej, którzy dobrowolnie się na taką listę zapisali, odbieranie odpowiedzi na spam, celowe wysyłanie przesadnie dużych załączników do jednego odbiorcy, przekazywanie spamu
17. utrzymywanie otwartego serwera poczty (open relay) lub otwartego proxy
18. grożenie innym przy użyciu usług
19. reklamowanie lub rozsyłanie listów - łańcuszków, piramid finansowych czy fałszywych alarmów
20. używanie usług w połączeniu z lub przy wsparciu serwera e-mail bez stosownych uprawnień (tam, gdzie takie uprawnienia są wymagane)
21. obecność na ogólnie uznanej liście wysyłających niepożądane wiadomości e-mail
22. używanie meta-tagów lub innego "ukrytego tekstu" zawierającego nazwę usługodawcy, domenę usługodawcy lub znaki handlowe związane z usługą
6. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie w bazie danych Eller Service S.C. Dane są przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji Usług Usenet i nie będą udostępniane innym podmiotom.
7. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.
8. Administratorem zbioru danych osobowych, do którego wpisano dane Usługobiorcy jest Spółka.
9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
10. W procesie dokonywania zamówienia lub rejestracji, Usługobiorca może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
11. W okresie pierwszych 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług Usenet, bez względu na rodzaj wybranego przez Usługobiorcę pakietu cenowego, Usługa usenet świadczona jest z limitem przesyłu 1 GB. Jednakże w przypadku, gdy Usługobiorca zdecyduje się na zakup usługi przed upływem wskazanego w zdaniu pierwszym terminu i dokona wpłaty odpowiadającej jej ceny automatycznie otrzyma pełen (bez limitów) dostęp do wybranej przez siebie usługi.
12. Usługobiorca obowiązany jest korzystać z Usługi Usenet na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności zgodnie z treścią Załącznika nr 4 "Warunki korzystania z usług Usenet".

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Zawieranie umowy na świadczenie Usługi Usenet realizowane jest na stronie pobieraczek.pl i realizowane jest poprzez rejestracje danych potencjalnego Usługobiorcy oraz faktyczne zlecenie realizacji Usługi Usenet w udostępnionym na wskazanej stronie formularzu rejestracyjnym.
2. Każdy Usługobiorca ma możliwość założenia wyłącznie jednego konta w systemie usług Usenet.
3. Zawarcie umowy na świadczenie opisanych w Regulaminie usług następuje pod warunkiem rejestracji danych oraz zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
4. Usługobiorca obowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu realizacji Usług Usenet w wysokości wynikającej z wybranego pakietu cenowego w terminie 17 dni od zawarcia umowy o świadczenie opisanych w Regulaminie usług. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia Usługodawca uważa datę wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy.
5. Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu realizacji Usług Usenet skutkować będzie naliczeniem odsetek w wysokości odsetek ustawowych.
6. Usługobiorcy, który zawarł umowę o świadczenie usług wskazanych w Regulaminie, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Usenet w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wskazane w zd. 1 odstąpienie dla skuteczności winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres [email protected]
7. W wypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usług Usenet zgodnie z ust. 6, Spółka dokonuje zwrotu uiszczonego przez Usługobiorcę wynagrodzenia.
8. W wypadku pozyskania przez Spółkę informacji o wykorzystywaniu Usługi Usenet niezgodnie z Regulaminem, w szczególności o naruszaniu przepisów prawa autorskiego lub naruszaniu prawa poprzez przesyłanie treści niezgodnych z prawem, Spółce przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zablokowania świadczenia Usługi Usenet do czasu potwierdzenia prawdziwości otrzymanej informacji, przy czym Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonego na rzecz Spółki wynagrodzenia.
9. Umowa o świadczenie usług Usenet jest umową zawartą na czas określony i kończy się wraz z upływem terminu, na który został wykupiony abonament. Usługobiorca, który chce nadal korzystać z usług Usenet ma prawo do zawarcia nowej umowy o świadczenie usług Usenet poprzez wykupienie kolejnego, dowolnego abonamentu na wskazany w nim okres.

§ 5. Reklamacje

1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail Spółki: [email protected]; telefonicznie na numer Spółki (058) 553 12 32 (połączenie płatne według stawki zgodnej z cennikiem operatora telekomunikacyjnego obsługującego Usługobiorcę).
2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę Usługi Usenet, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
3. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
1. powoływanie się na okoliczność, iż Usługa Usenet była realizowane na rzecz osoby innej niż Usługobiorca z powodu pozyskania przez tą osobę kodów dostępu Usługobiorcy na skutek przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
2. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania klienckiego lub łącz telekomunikacyjnych po stronie Usługobiorcy
3. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada
4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
6. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 7 dni od daty jej otrzymania.
7. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Usługobiorcy podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Spółka nie miały wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynika z działań lub zaniechań osób trzecich, na których działanie Spółka nie posiadała wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
2. Odpowiedzialność stron umowy o świadczenie Usług Usenet z tytułu wykonania lub niewykonania Umowy, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, ograniczona jest do wysokości wartości zawartej na podstawie Regulaminu przez strony umowy, bez uwzględniania utraconych korzyści.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.pobieraczek.pl dla wszystkich potencjalnych Usługobiorców.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji ich na niniejszej stronie WWW, przy czym zmiany dotyczące pakietów cenowych, wysokości wynagrodzenia należnego za Usługi Usenet obowiązują jedynie Usługobiorców, którzy dokonali zakupu Usługi Usenet po wejściu w życie nowego brzmienia Regulaminu.
3. Integralną częścią Regulaminu są Załącznik nr 1 "SLA" oraz Załącznik nr 2 "Cennik"

Załącznik nr 1 "SLA"

1. Spółka świadczy obsługę serwisową Usługi Usenet w godzinach 9 – 17 w dni robocze.
2. Zgłoszenia nieprawidłowości realizacji Usługi Usenet winny być realizowane mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie na numer (058) 553 12 32
3. Nieprawidłowości w realizacji Usługi Usenet wynikające z przyczyn wynikłych z winy Spółki będą usuwane w ramach obsługi serwisowej w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia o zaistnieniu przedmiotowych nieprawidłowości.

Załącznik nr 2 "Cennik"
Spółka umożliwia zawarcie umowy o świadczenie Usługi Usenet w następujących pakietach cenowych:

1. Pobieraczek5 - Limit 5 GB transferu miesięcznie, okres trwania umowy - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 7,90 PLN (słownie siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu
2. Pobieraczek10 - Limit 10GB transferu miesięcznie, okres trwania umowy 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 9,90 PLN (słownie dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu
3. Pobieraczek20 - Limit 20GB. transferu miesięcznie, okres trwania umowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy – 19,90 PLN (słownie dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) brutto miesięcznie, opłata pobierana jednorazowo za okres trwania umowy po jej zawarciu.

Załącznik nr 3 "Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy na usługi Usenet"
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z zachowaniem 10 (dziesięć) dniowego terminu od dnia zawarcia umowy, odstępuje od zawartej z Eller Service S. C. umowy o świadczenie usług Usenet.

..................
imię i nazwisko
Załącznik nr 4 "Warunki korzystania z usług Usenet"

Niniejsze warunki korzystania z usług (w dalszej części określane jako "warunki") stanowią treść umowy pomiędzy użytkownikiem końcowym, a firmą Eller Service S.C. z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska 72 (w dalszej części określanym jako "usługodawca"), regulującą korzystanie przez użytkownika z dostępu do grup dyskusyjnych i innych usług oferowanych przez Usługodawcę (w dalszej części określanych jako "usługi"). Przeczytaj je uważnie, gdyż musisz wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień, zawartych (lub przywoływanych) przez niniejsze warunki, zanim rozpoczniesz korzystanie z usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych w niniejszych warunkach w dowolnym czasie, w związku z czym zachęcamy do przeglądania od czasu do czasu niniejszej strony. Zmiany wprowadzane do warunków wchodzą w życie w momencie opublikowania. Korzystanie z usług po opublikowaniu zmian warunków oznacza ich zaakceptowanie. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków, nie możesz korzystać z usług.

Jeśli zapisy zawarte w niniejszych warunkach są sprzeczne z dowolną umową zawartą wcześniej z usługodawcą, lub też polityką prywatności, za wiążący w odniesieniu do korzystania z usług uznany będzie zapis zawarty w warunkach, zaś każda informacja dostarczona w trakcie korzystania z usług będzie gromadzona przez usługodawcę. Warunki te stanowią kompletną umowę pomiędzy stronami co do korzystania z usług, i unieważnia wszelkie inne (oprócz warunków korzystania z usług wynikających z zakupionego pakietu usług, które nie konfliktują z niniejszymi warunkami), zarówno pisemne jak i ustne, umowy pomiędzy stronami odnośnie korzystania z nich.

Materiały dostępne poprzez usługi mogą być chronione przez prawa autorskie lub patentowe posiadane przez usługodawcę lub strony trzecie. Usługodawca zapewnia użytkownikowi ograniczoną licencję na dostęp i użycie usług tylko dla celów osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie znaków handlowych, towarowych i innych materiałów chronionych prawami autorskimi udostępnianych w ramach usług. Poza wymienionymi wyżej wyjątkami, usługodawca i licencjonowane przez niego osoby zastrzegają sobie wszelkie prawa do materiałów umieszczonych w ramach usług.

Zabronione jest przechowywanie (poza pamięcią podręczną przeglądarek) materiałów zawartych na stronach www udostępnianych w ramach usług bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy. Zabronione jest również kopiowanie, reprodukcja, modyfikacja, publikowanie, dystrybucja lub inne wykorzystanie tych materiałów w celach komercyjnych. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zastrzeżeń odnośnie praw autorskich lub ograniczeń zawartych lub dołączonych do zawartości lub części usług.

Wysyłając wiadomości, pliki, wprowadzając dane lub korzystając z innej formy komunikacji w ramach usługi, użytkownik deklaruje że jest uprawniony do takiego dysponowania wysłanymi danymi, a jednocześnie udziela usługodawcy wiecznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na użycie, kopiowanie, licencjonowanie, adaptację, dystrybucję, wystawianie, publiczne udostępnianie, reprodukcję, transmisję, modyfikację, edycję i wykorzystanie na inne sposoby przekazanych danych, we wszystkich mediach znanych w bieżącej chwili jak i tych, które pojawią się w przyszłości. Zrzeka się on również praw do dochodzenia od usługodawcy jakichkolwiek rekompensat za przypuszczone lub stwierdzone naruszenia praw autorskich, praw do prywatności i publikacji lub moralnych w związku z korzystaniem z usług.

Usługodawca szanuje prawa autorskie i intelektualne należące do osób trzecich. Usługodawca może, według własnego uznania, usunąć wysłane materiały, zablokować konto lub uprawnienia do wysyłania materiałów każdemu użytkownikowi naruszającemu prawa autorskie innych osób. Usługodawca może również, według własnego uznania, usunąć lub zablokować dostęp do materiałów odnośnie których zostanie powiadomiony, że naruszają czyjeś prawa autorskie lub są przedmiotem działalności naruszającej te prawa. Jeśli ktoś uważa, że jego prawa autorskie zostały naruszone przy użyciu udostępnianej usługi, powinien on powiadomić usługodawcę podając opatrzone zwykłym lub elektronicznym podpisem dane osoby upoważnionej do działań w imieniu właściciela praw autorskich, adres właściciela, nr telefonu i adres e-mail, oświadczenie iż właściciel ten działając w dobrej wierze twierdzi że opisywane dane naruszają jego prawa autorskie, opis lokacji w której znajdują się te dane oraz oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych i posiadaniu praw autorskich do kwestionowanych danych lub prawa do występowania w imieniu posiadacza tych praw. Wymienione dokumenty należy przesłać na adres email [email protected] Wszelkie wyjaśnienia odnośnie zgłoszonych naruszeń mogą być przesłane do osoby je zgłaszającej. Usługodawca może umożliwić osobie zgłaszającej dochodzenie swoich praw na drodze sądowej przed ponownym umieszczeniem lub odblokowaniem dostępu do kwestionowanych danych w wyniku przesłanych wyjaśnień.

Uprawnienie użytkownika do dostępu do usług i ich użycie nie zawiera praw do komercyjnego wykorzystywania ani dalszej sprzedaży usług i ich zawartości, zbierania i używania jakichkolwiek spisów, opisów lub cen, pobierania lub kopiowania danych dotyczących konta w celu osiągnięcia korzyści. Zabronione jest używanie ramek lub podobnych technologii w celu umieszczenia znaków handlowych, logo lub innych chronionych prawami autorskimi informacji (włączając w to tekst, obrazy lub formatowanie strony) pochodzących z usług bez uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy. Nieautoryzowane użycie spowoduje odwołanie pozwolenia lub licencji udzielonej przez usługodawcę.

Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania innym danych logowania (nazwa użytkownika oraz hasło) otrzymanych po rejestracji konta. Przyjmuje również pełną odpowiedzialność za konfigurację i bezpieczeństwo konta, oprogramowania i sprzętu, jak również za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta. Usługodawca może zawiesić albo usunąć konto lub dostęp do usług z powodu szkód wyrządzonych w wyniku nieautoryzowanego użycia konta, na przykład w wyniku kradzieży danych logowania przy użyciu złośliwych programów typu koń trojański lub keylogger, pobranych z Internetu lub przesłanych e-mailem. Użytkownik zgadza się na powiadomienie usługodawcy natychmiast po stwierdzeniu kradzieży danych lub zaistnieniu takiej możliwości, jeśli może to spowodować wyrządzenie szkód przy użyciu jego konta. Użytkownik zobowiązuje się również prawidłowo wylogowywać się ze swojego konta na koniec każdej sesji.

Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować szkodliwych działań, jak zdefiniowano przez usługodawcę w dalszej części warunków. Usługodawca może bez wcześniejszego powiadomienia podjąć wszelkie dostępne działania naprawcze, włącznie z żądaniem odszkodowania, w odpowiedzi na szkodliwe działania lub inne naruszenia niniejszych warunków. Szkodliwe działania obejmują (ale nie są ograniczone do): (i) naruszenie niniejszych warunków lub uruchamianie, instalowanie, przechowywanie, transfer lub udostępnianie w inny sposób oprogramowania, produktu lub usługi naruszającej te warunki; (ii) niestosowanie się do instrukcji podanych przez usługodawcę w celu zapewnienia jakości lub bezpieczeństwa usług; (iii) nieautoryzowane użycie (lub próby nieautoryzowanego użycia) lub sabotaż dowolnych komputerów, urządzeń lub sieci, jak również używanie czy kontrolowanie botów, flooding, klonowanie czy narzędzia do zbierania lub ekstrakcji danych; (iv) próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do usług dowolnym użytkownikom lub komputerom (ataki DOS, DDOS, DNS spoofing); (v) fałszowanie informacji pozwalającej zidentyfikować użytkownika lub ukrywanie takiej informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia, włącznie z działaniami typu "phishing"; (vi) wprowadzanie do sieci lub komputerów usługodawcy złośliwych programów (np. wirusów, wormów, koni trojańskich); (vii) nieautoryzowane skanowanie sieci innych użytkowników w poszukiwaniu luk zabezpieczeń; (viii) nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego (np. przy użyciu sniffera pakietów) lub inne próby przechwycenia informacji przeznaczonej dla innych użytkowników; (ix) nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń komputera, sieci czy konta innego użytkownika ("cracking"); (x) użycie programu/skryptu/polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego użytkownika, zarówno lokalnie jak zdalnie; (xi) "pharming", czyli użycie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów DNS lub inne środki mające na celu przekierowanie użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod prawdziwy serwis w celu zebrania informacji osobistych, danych logowania lub innych informacji od użytkowników prawdziwego serwisu; (xii) używanie usług z przekroczeniem limitów transferu przydzielonych do wykupionego konta lub w sposób powodujący nadmierne obciążenie serwerów dostarczających usługi; (xiii) próby obejścia lub oszukania algorytmów mierzących czas, przepustowość lub inne parametry konieczne do udokumentowania wykorzystania usług; (xiv) nieautoryzowane udostępnianie innym osobom usług lub ich części; (xv) przejmowanie adresów IP; (xvi) pośrednie lub bezpośrednie wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja adresów e-mail dla celów wysyłki niepożądanej korespondencji masowej (spam), chyba, że w obrębie zamkniętej listy wysyłkowej obejmującej członków grupy dyskusyjnej, którzy dobrowolnie się na taką listę zapisali, odbieranie odpowiedzi na spam, celowe wysyłanie przesadnie dużych załączników do jednego odbiorcy, przekazywanie spamu; (xvii) utrzymywanie otwartego serwera poczty (open relay) lub otwartego proxy; (xviii) grożenie innym przy użyciu usług; (xix) reklamowanie lub rozsyłanie listów – łańcuszków, piramid finansowych czy fałszywych alarmów; (xx) używanie usług w połączeniu z lub przy wsparciu serwera e-mail bez stosownych uprawnień (tam, gdzie takie uprawnienia są wymagane); (xxi) obecność na ogólnie uznanej liście wysyłających niepożądane wiadomości e-mail oraz (xxii) używanie meta-tagów lub innego „ukrytego tekstu” zawierającego nazwę usługodawcy, domenę usługodawcy lub znaki handlowe związane z usługą.

Użytkownik zobowiązuje się przeczytać listę często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących Usenetu (dostępną pod adresem http://www.faqs.org/faqs) przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z usług, jak również stosować się do następujących ograniczeń przy wysyłaniu wiadomości: (i) wszystkie wiadomości, włączając w to wiadomości wysyłane jednocześnie na różne grupy (cross-posting) muszą spełniać warunki narzucane przez różne konwencje, przewodniki czy normy kulturowe panujące na każdej z grup oraz w Usenecie jako całości; (ii) wysyłanie wiadomości, materiałów lub działania, które usługodawca uzna za naruszające prawo, obsceniczne, zawierające pogróżki lub nawołujące do nienawiści czy rasistowskie jest zabronione, chyba, że nazwa, regulamin lub FAQ danej grupy uważa takie materiały lub działania za dopuszczalne lub zachęca do nich; (iii) zabronione jest wysyłanie 20 lub więcej kopii tego samego artykułu w okresie 45 dni ("spamowanie") lub powtarzające się wysyłanie artykułów nie będących w tematyce grupy, włącznie z wiadomościami o charakterze komercyjnym (chyba, że na wyraźne życzenie); (iv) zabroniony jest nadmierny cross-posting; (v) Zabronione jest wysyłanie artykułów z zafałszowanymi nagłówkami. Zniekształcanie adresu e-mail dla ochrony przed gromadzeniem przez oprogramowanie używane przez spammerów jest dopuszczalne, pod warunkiem że adres pozostanie możliwy do odtworzenia. Dopuszczalne jest również użycie anonimowych remailerów, o ile nie łamie to w inny sposób niniejszych warunków. Niedopuszczalne jest również kasowanie wiadomości wysłanych przez inne osoby, poza wiadomościami których nagłówki zostały zafałszowane aby wyglądały, jak wysłane przez użytkownika, oraz wiadomościami na grupach, na których użytkownik jest oficjalnym moderatorem.

Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że: (a) nie będzie korzystał z usług w sposób który będzie: (i) ograniczał lub uniemożliwiał innym użycie usług w pełnym zakresie; (ii) nielegalny, obrażający, obsceniczny, wulgarny, pornograficzny, niemoralny, (iii) stanowił lub zachęcał do zachowań przestępczych czy w inny sposób naruszał prawo, (iv) naruszał prawa stron trzecich, włączając w to prawa autorskie, intelektualne lub patentowe, prawo do prywatności i inne prawa własności, (v) wprowadzał do sieci lub rozpowszechniał wirusy i inne złośliwe oprogramowanie, (vi) zawierał informację, oprogramowanie lub inne materiały natury komercyjnej, (vii) zawierał treści reklamowe lub oszukańczy marketing online, (viii) zawierał fałszywe lub mylące informacje na temat pochodzenia wiadomości lub zdarzenia, lub (ix) naruszał warunki korzystania z dowolnej usługi lub technologii dostępnej w ramach usług; (b) ma co najmniej 18 lat; (c) korzystanie z usług nie jest zabronione przez obowiązujące lokalnie prawo oraz (d) wszystkie informacje dostarczone w trakcie rejestracji są i pozostaną prawdziwe i dokładne.

Użytkownik zgadza się chronić usługodawcę oraz pracowników, partnerów, agentów, licencjodawców, oraz licencjobiorców usługodawcy przed odpowiedzialnością prawną i kosztami powstałymi w wyniku oskarżeń spowodowanych naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków, włączając w to koszty i opłaty adwokackie, jak również do współpracy w rozsądnym zakresie przy obronie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli, na własny koszt, nad obroną w procesach o odszkodowania. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dążył do żadnej ugody bez pisemnej zgody usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do, bez uprzedniego powiadomienia, ograniczenia, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia dowolnej części usług w dowolnym czasie, włącznie z dostępnością dowolnej usługi, bazy danych lub zawartości. Usługodawca może również limitować dostęp do niektórych usług, jak również ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całości usług bez powiadomienia lub prawa do odszkodowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do instalacji i użycia, lub do wymagania od użytkownika instalacji i użycia, wszelkich stosownych programów lub urządzeń zabezpieczających przed naruszaniem niniejszych warunków. Usługodawca nie odpowiada przed użytkownikiem lub stroną trzecią za zablokowanie konta użytkownika lub dostępu do usług.

Usługodawca może, według swojego uznania, zamieszczać łącza do witryn oferujących różne usługi, produkty i informacje. Jako że witryny te nie są kontrolowane ani tworzone przez usługodawcę, nie może on zagwarantować dokładności i kompletności informacji uzyskanych poprzez te łącza. W związku z powyższym, usługodawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji dostępnych na tychże stronach. Łącza te nie mogą być traktowane jako rekomendacja możliwości czy usług innego usługodawcy, jako że usługodawca nie kontroluje jakości, dokładności i pełności zawartej pod ich adresem informacji.

Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę iż komunikacja z serwerami usługodawcy nie jest poufna i może zostać przechwycona i przeczytana przez inne osoby, i poprzez taką komunikację nie jest tworzony żaden poufny, ani wiążący stosunek z usługodawcą inny, niż wynikający z niniejszych warunków, polityki prywatności usługodawcy lub umowy zawartej przy zakupie usług.

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić działanie usług, jednakże nie gwarantuje on nieprzerwanego i bezbłędnego działania. Jako że usługodawca nie monitoruje ani nie kontroluje zawartości wysłanej za pośrednictwem usług, możliwe jest że dostępne dane zawierać będą niedokładności lub błędy, jak również mogą być dodawane, zmieniane i usuwane przez osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelką zawartość dostępną w usługach odpowiada osoba umieszczająca ją, jak również fakt, że część materiałów dostępnych w ramach usług może mieć charakter pornograficzny, nieprzyzwoity, obrażający lub może zawierać błędy. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie dane które umieszcza, wysyła e-mailem lub w inny sposób udostępnia poprzez usługi. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, błędy i niedopatrzenia w pobranym materiale, jak również za żadne straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku użycia pobranej zawartości.

Usługodawca nie jest w stanie i nie poddaje przeglądowi wszystkich materiałów umieszczonych w ramach usług, nie jest również odpowiedzialny za żaden materiał wysłany przez użytkownika. Usługodawca jednakże zastrzega sobie prawo do, w dowolnym czasie, dostępu, zachowania lub udostępniania wszelkiej informacji (również danych osobowych użytkownika), jak również umożliwienia tego swojemu dostawcy usług, w pełnym zakresie, zgodnie z uznaniem swoim lub swojego dostawcy usług, w celu: (i) spełnienia wymogów prawnych, organów ścigania lub odpowiedniej agencji zajmującej się zwalczaniem pornografii dziecięcej; (ii) egzekwowania postanowień niniejszych warunków; (iii) umożliwienia dochodzenia swoich praw przez strony, których prawa autorskie lub inne zostały naruszone; (iv) zabezpieczenia praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego usługodawcy, jego licencjobiorców, dostawców usług, użytkowników lub bezpieczeństwa publicznego; (v) zabezpieczenia usługodawcy od odpowiedzialności karnej lub cywilnej lub (vi) zapewnienia użytkownikowi dostępu do usług. Dodatkowo usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub do usunięcia wszelkiej informacji lub materiałów, w całości lub w części, które według uznania usługodawcy są niepożądane, niezgodne z niniejszymi warunkami lub innymi prawami.

W CAŁYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ŚWIADCZONE USŁUGI, WŁĄCZNIE Z WSZELKĄ DOSTĘPNĄ POPRZEZ NIE LUB INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z WITRYNĄ WWW ZAWARTOŚCIĄ LUB INFORMACJĄ, SĄ UDOSTĘPNIANE "TAKIE, JAKIE SĄ". USŁUGODAWCA, JEGO LICENCJOBIORCY ORAZ DOSTAWCY USŁUG NIE DAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI ODNOŚNIE TYCH USŁUG LUB DOWOLNEJ WITRYNY WWW DO KTÓREJ ZAMIESZCZANE SĄ ŁĄCZA, ZARÓWNO WYRAŻANEJ JAK DOMYŚLNEJ, WŁĄCZNIE Z, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. PRZYJMUJESZ NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO PODCZAS UŻYCIA USŁUG, WITRYNY WWW ORAZ WITRYN DO KTÓRYCH ZAMIESZCZANE SĄ ŁĄCZA. Usługodawca ORAZ JEGO LICENCJOBIORCY I DOSTAWCY USŁUG nie gwarantują, że materiały i funkcje dostępne w usługach będą dostępne bez przerw i błędów, że uszkodzenia zostaną naprawione lub że usługi oraz serwery je zapewniające są wolne od wirusów i innego złośliwego oprogramowania. Usługodawca, JEGO LICENCJOBIORCY, DOSTAWCY USŁUG oraz WSZYSCY współpracownicy WYMIENIONYCH nie odpowiadają za użycie usług, włącznie z, ale nie ograniczając do, zawartości czy dowolnych błędów w niej zawartych.

Użytkownik akceptuje wszelkie ryzyko związanie z pobieraniem lub w inny sposób pozyskiwaniem zawartości poprzez udostępniane usługi i odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub inne straty, które mogą wyniknąć z pobrania wszelkiej zawartości.

DODATKOWO, W CAŁYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, USŁUGODAWCA, JEGO LICENCJOBIORCY, DOSTAWCY USŁUG ORAZ PARTNERZY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKŁE, SPECJALNE, SKUTKUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ LUB CYWILNĄ I INNE USZKODZENIA, WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I/LUB ZAWARTOŚCIĄ LUB INFORMACJĄ POPRZEZ NIE OTRZYMANĄ. JEŚLI JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z USŁUG, MOŻESZ JEDYNIE ZREZYGNOWAĆ Z KORZYSTANIA Z NICH.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Strony dokonują wyboru prawa polskiego jako prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z niniejszych warunków. Spory mogące wyniknąć z niniejszych warunków rozpozna sąd właściwy dla siedziby usługodawcy. Wszelkie działania w odniesieniu do korzystania z usług muszą zostać podjęte w ciągu 1 roku od zaistnienia przyczyny. W przypadku działań wynikłych z konieczności wyegzekwowania postanowień niniejszych warunków strona skarżąca może wnosić o zwrot kosztów i opłat prawniczych. W przypadku decyzji sądowej o nieważności któregoś z postanowień niniejszych warunków, zostanie on anulowany w najmniejszej możliwej rozciągłości, tak że pozostałe warunki nie przestaną obowiązywać. Dostawcy usług związanych z działalnością usługodawcy są stroną trzecią.

Wszelkie powiadomienia przesyłane przez usługodawcę użytkownikowi zgodnie z niniejszymi warunkami mogą być dostarczane przez zamieszczenie w usługach, wysyłkę pocztą lub pocztą elektroniczną, w dwóch ostatnich przypadkach na adres podany przy rejestracji. Powiadomienia do usługodawcy mogą być dostarczane: (a) w przypadku naruszeń praw autorskich lub intelektualnych wyłącznie do wyznaczonych przez usługodawcę osób podanych powyżej; (b) w przypadku podejrzeń naruszenia niniejszych warunków na adres [email protected] oraz (c) w pozostałych przypadkach – na adres usługodawcy podany w witrynie WWW, www.pobieraczek.pl.