Odpowiedzi

2009-05-23T08:40:45+02:00
Skarga do sądu administracyjnego może być wniesiona przez każdego kto ma w tym interes prawny, w tym także przez prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizację społeczną, a także przez inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.
Skargę wnosi się do Sądu w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, po wyczerpaniu wszystkich środków zaskarżenia (chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich), za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Czyli jeżeli decyzja została wydana przez organ gminy skargę wnosi się za pośrednictwem tego organu.

Zgodnie z KPA skarga powinna zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie miejsca zamieszkania (a w razie jego braku, adresu do doręczeń) lub siedziby stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, przy czym strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby, oznaczenie rodzaju pisma (skarga), wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wysokości zależy wysokość opłaty (do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną), podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje skargę osoba przez nią upoważniona z wymieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała), wymienienie załączników.

z: serwisprawa.pl