Daję 30 punktów, ponieważ muszę mieć to jak najszybciej.

Co wyróżniało filozofię średniowiecza?

I proszę nie dawanie takich odpowiedzi:
Średniowiecze było okresem rozkwitu filozofii chrześcijańskiej.

Pierwsze wieki średniowiecza nie wydały wielu twórczych filozofów, choć zdarzały się wyjątki (Alkuin, Jan Szkot Eriugena).

Wiek XI przyniósł rozwój dialektyki (tzw. sofistyka średniowieczna) i sporów wokół roli rozumu i logiki w życiu chrześcijańskim. Spory te doprowadziły do bujnego rozwoju filozofii w wieku XII i XIII – w wieku XII przede wszystkim platonizmu i augustynizmu, w wieku XIII scholastyki. Wiek XII to także okres sporu o uniwersalia.

Wiek XIII przyniósł załagodzenie sporów filozoficznych, był natomiast czasem budowania wielkich syntez, z których najważniejszą jest Summa teologiczna świętego Tomasza z Akwinu.

Wiek XIV to okres nominalizmu – od tego czasu scholastyka upadała, dzieląc się na via antiqua (filozofia świętego Tomasza i Jana Dunsa Szkota) i via moderna (filozofia nominalistów, przede wszystkim Ockhama) i powoli ustępując miejsca humanizmowi i reformacji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T15:30:43+01:00
-augustynizm(filozofia dramatyczna-św.Augustyn): Filozofia ta ukazuje dramat człowieka umieszczonego między niebem a ziemią. Dramat człowieka polega na ciągłym rozerwaniu, szmotaniu się pomiędzy pragnieniem zwykłego, ludzkiego szczęścia na ziemi a tęsknotą za wiecznością i ideałem nieba. Jest to życie w świecie stworzonym z przeciwstawnych wartości. Człowiek musi wybierać, pomiędzy tymi wartościami, nie ma drogi pośredniej. Wpływ tej filozofii na literaturę widoczny jest w żywotach świętych, w ukształtowaniu parenetycznego wzorca ascety.
-tomizm(filozofia harmonijna-św.Tomasz z Akwinu):Tomizm zakłada "rozumny ład świata", wizję świata harmonijnego, stanowiącego drabinę bytów, na której każde istnienie ma własne, celowe, naturalne miejsce. Człowiek zajmuje szczególne miejsce w tej w tej uporządkowanej drabinie bytów. Jednostka musi się podporządkować, wszyscy członkowie zhierarchizowanej społeczności nie mogą być sobie równi, gdyż zajmują inne miejsca.
-franciszkanizm(św.Franciszek z Asyżu):Miłość jest podstawą wiary.Jest to miłośc do każdej istoty żywej jako dziecka Bożego.Miłość rozdawana otaczającemu światu jest w tym ujęciu miłością do Boga- jego stwórcy. Filozofia ta wyklucza udręczenie, umartwienie cielesne.Ludzie powinni radować się z faktu istnienia, z piękna świata, z miłości, z trudu pracy i zwykłych obowiązków. Człowiek jest wolny i szczęśliwy, tylko wtedy gdy posiada tyle, ile jest mu niezbędne do życia.Ktoś, kto ma wiele- martwi się o swój majątek, jest jego niewolnikiem.
1 5 1