Odpowiedzi

2009-11-26T21:44:16+01:00
Konstytucja 3 maja
Została uchwalona 3 maja 1791 roku, podczas obrad Sejmu WIelkiego, jej postanowieniami były:
- wprowadzenie podziału władzy na władzę: sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą
- zniosła liberum veto i wolną elekcję, a także konfederacje
- zniosła podział państwa na Litwę i Koronę
- zwiększyła uprawnienia mieszczaństwa
- ograniczyła prawa polityczny połoty szlacheckiej
- zapowiadała poprawę doli warstwy chłopskiej
- po śmierci Stanisława Augusta, władzę miał objąć wnuk Augusta - Fryderyk August z rodu Wettinów
- wprowadzenie monarchii konstytucyjnej