Odpowiedzi

2009-11-26T17:40:24+01:00
Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jeszcze jego własności. Rozmiary rzędu 10-10m, masa w przedziale 10-27-10-25kg. Termin został wprowadzony przez starożytnych Greków na określenie najmniejszej niepodzielnej cząstki materii. Atom składa się z jądra o dodatnim ładunku elektrycznym, w którym skupiona jest prawie cała masa atomu i otaczających jądro elektronów o ładunkach ujemnych (w obojętnym elektrycznie atomie dodatni ładunek jądra jest równy sumarycznemu ujemnemu ładunkowi elektronów). Pomiędzy elektronami a jądrem w atomie działają siły przyciągania elektrostatycznego. Jądro atomu zbudowane jest z nukleonów: protonów i neutronów, między którymi działają tzw. siły jądrowe. Liczba protonów określa ładunek jądra. Właściwości atomu (rodzaj pierwiastka chemicznego) określa liczba atomowa Z, równa liczbie protonów w jądrze. Sumę protonów i neutronów w jądrze atomu określa liczba masowa A. Atomu tego samego pierwiastka mogą różniące się masą - co spowodowane jest różną zawartością neutronów w jądrze atomu - stanowią izotopy danego pierwiastka. Znanych jest 108 (1991) pierwiastków, spośród których tylko pierwiastki o Z od 1 do 83 mają stabilne izotopy (jest ich 273).
Zastosowanie:
-Energetyka jądrowa
-Broń jądrowa
-Medycyna nuklearna
-Diagnostyka medyczna

Właściwości tlenu:
- jest gazem,
- bezbarwny,
- bezwonny,
- bez smaku,
- podtrzymuje palenie,
- trudno rozpuszczalny w wodzie,

Fotosynteza - proces syntezy prostych związków organicznych (węglowodanów) z dwutlenku węgla i wody przebiegający dzięki wykorzystaniu energii świetlnej pochłanianej przez barwniki asymilacyjne.

Tlenek węgla(IV), ditlenek węgla, dwutlenek węgla, CO2, bezbarwny gaz, pozbawiony zapachu, niepalny, cięższy od powietrza, dobrze rozpuszcza się w wodzie, częściowo wchodzi z nią w reakcję dając kwas węglowy. Łatwo ulega skropleniu. W temperaturze -78,5°C sublimuje. W przyrodzie występuje w stanie wolnym lub związanym. W laboratorium otrzymywany w reakcji kwasu solnego z marmurem lub innymi węglanami. W przemyśle, źródłami CO2 są: całkowite wypalanie wapieni, spalanie koksu w powietrzu, procesy fermentacyjne.

Dymitr Iwanowicz MENDELEJEW
Carl Wilhelm SCHEELE
Antoine Laurent LAVOISIER
Ignacy Łukasiewicz
Ignacy Mościcki
6 3 6