KOZYSTAJĄC z roznych zrodeł informacji opisz najwazniejsze elementy srodowiska przyrodniczego GLIWIC
a)gleby
b) wody powierzchniowe
c)uksztaltowanie terenu
d)flora i fauna

PLISSSSSS nie mam pojecia co tam wpisac ;/ po jakies 3 zdania do kazdego punktu POTREZBNE NA JUTRO :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T18:39:27+01:00
Gleba-Najistotniejszym czynnikiem rzutującym na stan gleb jest organizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Gliwic. Rodzaj i ilość przyjmowanych na składowisko odpadów określa Ustawa o odpadach. Największy udział w strukturze przyjmowanych odpadów na składowisko w Gliwicach mają nie segregowane odpady komunalne (73,1%). Zabezpieczenie gleby przed infiltracją odbywa się specjalną folią PEHD (2 mm) oraz podfoliowym i nadfoliowym drenażem, połączonym ze zbiornikiem retencyjnym, sztucznie napowietrzającym i podczyszczającym odcieki. Na ochronę gruntu wpływa również prowadzona rekultywacja wyłączonego z eksploatacji składowiska. W granicach administracyjnych miasta znajduje się również 18 385 ha użytków rolnych zagospodarowanych, jako grunty orne, sady, łąki, pastwiska trwałe oraz lasy i grunty leśne.
WODA

Większa cześć gminy Gliwice leży w zlewni rzeki Kłodnicy, a nieznaczna część w zlewni potoku Bierawki. Z południowego zachodu do wlotu do Kłodnicy w centralnej części miasta przepływa potok Ostropka, którego dolny odcinek jest zamkniętym kanałem. Głównym odbiornikiem oczyszczonych ścieków są: rzeka Kłodnica i potok Bierawka. W związku z wybudowaniem Centralnej Oczyszczalni Ścieków planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicach nieskanalizowanych a następnie podłączenie jej do Centralnej Oczyszczalni.wiecej nie pomoge