Odpowiedzi

2009-11-26T19:57:58+01:00
Paweł przed nawróceniem...
Św. Paweł przed nawróceniem nie był łotrem, ale bardzo religijnym i gorliwym człowiekiem. Jednakże w tym co robił nie było miejsca dla Jezusa.

Paweł odkrywa Jezusa...
Jezus na drodze do Damaszku upomniał się o to, że w życiu Pawła nie ma miejsca dla pana Jezusa

Działalność Pawła po nawróceniu...
Nawrócenie Pawła miało miejsce w drodze do Damaszku, położonego w Syrii, podczas ścigania chrześcijan. Doznał wtedy niezwykłego doświadczenia, które miało przełomowe znaczenie w jego życiu i działalności apostolskiej (Dz 9,1-19; 22,3-16; 26,4-18). Nawrócenie Pawła zawierało dwa główne elementy: objawienie Syna Bożego i polecenie głoszenia Jego nauki poganom (Ga 1,11-17). Po nawróceniu Paweł poświęcił się całkowicie działalności misyjnej i realizowaniu planów Bożych. W czasie pierwszej podróży misyjnej (Dz 13,1-14,28) Paweł odwiedził m.in.: Cypr, Antiochię Pizydyjską, Ikonium, Listrę, Derbe. W czasie drugiej wyprawy (Dz 15,36-18,22) umocnił założone przez siebie Kościoły w Syrii i Cylicji; dotarł ponownie do Listry i Derbe. Następnie poprzez Azję Mniejszą udał się do Troady, Filipii, Tesaloniki, Berei, Aten, Koryntu, Efezu i Antiochii. Trzecia wyprawa misyjna (Dz 18,23-21,17) objęła Efez, Kościoły założone w czasie drugiej wyprawy w Macedonii i Grecji, Troadę i Milet. Paweł był przekonany, że Ewangelia przekracza wszelkie bariery rasy, płci i pochodzenia społecznego; podkreślał też równość wierzących (Ga 3,28; 1Kor 12,1-31). Po zakończeniu III podróży misyjnej został aresztowany w Jerozolimie i osadzony w Cezarei. Jako obywatel rzymski złożył apelację do cesarza, w związku z czym został przewieziony do Rzymu, gdzie spędził dwa lata w areszcie domowym. Około roku 67 został ścięty mieczem z rozkazu Nerona przy drodze do Ostii.

Duch święty w życiu Pawła...43 4 43