Główne zasady ustrojowe współczesnej demokracji:
- zasada państwa prawa
- zasada suwerenności ludu lub narodu
- zasada przedstawicielstwa lub reprezentacji
- zasada trójpodziału władzy
- zasada pluralizmu politycznego

Krótko opisać. Z góry thx :D

*** Daje za najlepszą :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:53:12+01:00
-zasada suwerenności narodu-zgodnie z która posiada on prawa i obowiązki i od niego wywodzi się władza Rzeczypospolitej
-zasada państwa prawa-prawo jest wartościa nadrzędną wobec wszelkich innych form czy reguł postępowania, w szcególności zaś norm politycznych czy zwyczajowych
-ZASADA REPREZENTACJI POLITYCZNEJ - polega ona na sprawowaniu władzy przez wybranych przedstawicieli. W praktyce ustrojowej ukształtowały się zasadniczo dwa przeciwstawne sobie typy mandatu przedstawicielskiego: imperatywny i przedstawicielski. W tym pierwszym realizowanym w wiekach średnich i w XIX wieku przedstawiciel, czyli mandatariusz był wykonawcą instrukcji wyborców i mógł być przez nich w każdej chwili odwołany. Mandat ten pojawił się potem w ruchach bolszewickich i krajach realnego socjalizmu. Natomiast mandat przedstawicielski przyjął się w czasie rewolucji burżuazyjnej
-Trójpodział władzy to podział sfer funkcjonowania państwa, spopularyzowany przez francuskiego myśliciela oświecenia, Monteskiusza.

Wedle założeń Monteskiusza władza dzieliła się na:

* władzę ustawodawczą stanowioną obecnie najczęściej przez parlament, który tworzy prawo,
* władzę wykonawczą będącą w rękach króla/monarchy/prezydenta lub rządu, który wprowadza prawo w życie,
* władzę sądowniczą sprawowana przez sądy i trybunały, wydające wyroki na podstawie obowiązującego prawa
-zasada pluralizmu politycznego-dopuszczająca istnienie i działanie wielu partii politycznych
9 2 9