Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T16:04:13+01:00
# Wypracowanie i wdrożenie nowych metod odtwarzania ekosystemów leśnych, które będą sprzyjały utrzymywaniu i wzbogacaniu różnorodności biologicznej (również ekosystemów nieleśnych), a także uwzględnią przewidywane zmiany klimatyczne. Głównym narzędziem dla tego celu będzie częściowe zastąpienie sztucznego zalesiania sukcesją naturalną.
# Udowodnienie tezy że sukcesja naturalna jest lepszą metodą na zrównoważone zagospodarowanie gruntu rolnego niż sztuczne nasadzenia i że przyczynia się do naturalnego odtworzenia siedlisk przyrodniczych i siedlisk rzadkich gatunków.
# Zaangażowanie oraz zwiększenie świadomości społecznej organów zarządzających programami zalesień o zagadnienia dotyczące zrównoważonego kształtowania ekosystemów leśnych na gruntach porolnych, poprzemysłowych i powojskowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych.
# Stworzenie grupy osób i instytucji zainteresowanych tematyką naturalnej sukcesji na gruntach porolnych. Nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z podmiotami odpowiedzialnymi za ustalenia dotyczące programów zalesień w Polsce oraz wykonawcami (Lasy Państwowe, Stowarzyszenia Rolników). Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z podmiotami zajmującymi się studiami porównawczymi nad sukcesją naturalną i sztucznymi nasadzeniami.
# Inicjacja dalszych działań w ramach kolejnych projektów.
3 3 3
2009-11-27T16:12:24+01:00
Nalezy przyczyniać się do powstawanie próchnicy w glebię.próchnicę stanowią zarówno marte organizmy jak i rośliny.tak więc nalezy użyźniać glebą naturalnymi nawozami i dbać o to żeby było na niej duzo próchnicy ,nie należy zasiedlac terenów fabrykami lub innego rodzaju budynkami.
5 2 5