Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T13:35:53+01:00
Informator wydawany corocznie przez firmę Guinness, zawierający udokumentowane rekordy świata, zarówno naturalne, jak i osiągnięte przez ludzi.Pierwsza edycja została wydana w roku 1955 przez browar Guinness. Polska edycja ukazuje się od 1991 roku.Dawniejsze nazwy Księgi rekordów Guinnessa to:Światowe rekordy Guinnessa (ang. Guinness World Records)Księga światowych rekordów Guinnessa (ang.Guinness Book of World Records)Księga miała początkowo bawić sensacyjno-humorystycznymi informacjami bywalców piwiarni, z czasem stała się prestiżową publikacją w świecie. Odnotowuje rekordowe osiągnięcia w różnych dziedzinach, od ważnych po błahe, jak np. "największa porcja spaghetti spożyta jednorazowo". Tytuł księgi wywodzi się od znanej irlandzkiej rodziny Guinness, piwowarów, właścicieli browaru w Dublinie w XIX w.Dziś Guinness PLC z siedzibą w Londynie ma swe oddziały na całym świecie (w 120 krajach).W 1951 roku Sir Hugh Beaver, piastujący wówczas stanowiska dyrektora generalnego Browarów Guinness World Records, wybrał się na polowanie, w trakcie którego wywiązała się dysputa na temat, który z europejskich ptaków łownych jest najszybszy – siewka złota czy szkocka kuropatwa? Wtedy wpadł na pomysł, że książka, w której można by znaleźć odpowiedzi na takie właśnie pytania, ma szansę na zdobycie popularności. I nie mylił się.Zamysł Sir Hugh Beavera nabrał realnych kształtów, kiedy braciom Norrisowi i Rossowi McWhirterom, prowadzącym w Londynie agencję zbierającą materiały faktograficzne, zlecono opracowanie kompilacji, która stała się początkiem Księgi Rekordów Guinness World Records. Pierwsze wydanie ukazało się na rynku 27 sierpnia 1955 roku, a już w okresie Świąt Bożego Narodzenia książka znalazła się na czele brytyjskiej listy bestsellerów. Od tamtej pory Księga Rekordów Guinness World Records™ stała się powszechnie uznaną i rozpoznawalną marką, a wydawca zyskał niekwestionowaną pozycję światowego lidera w gromadzeniu informacji o rekordowych wyczynach. Żadna inna organizacja na świecie nie zbiera, weryfikuje, autoryzuje i upowszechnia informacji o światowych rekordach, o porównywalnym zasięgu tematycznym i regionalnym, a co najważniejsze wiarygodności. Zespół Zarządzający Rekordami pieczołowicie obserwuje i weryfikuje poprawność oraz merytoryczną zasadność każdego Światowego Rekordu Guinness World Records™, a grupa Kierowników Rekordów działa w sposób niezwykle obiektywny i bezstronny, z najwyższą dbałością o wiarygodność przekazywanej informacji. Wyczyn lub zjawisko zyskuje miano Światowego Rekordu Guinness World Records™ jedynie wtedy, kiedy faktycznie zostanie sprawdzone, zweryfikowane i ponad wszelką wątpliwość uznane za autentyczne i znaczące.Warto wspomnieć, że publikacja sama w sobie stała się zjawiskiem rekordowym. Księga Rekordów Guinness World Records™, która sprzedała się w ogólnej liczbie ponad 100 milionów, miała swoje wydania w 37 wersjach językowych i ukazuje się w ponad 100 krajach, to prawdziwy bestseller w dziedzinie książek autorskich na świecie!Information published annually by Guinness, with documented records of the world, both natural and made by ludzi.Pierwsza edition was published in 1955 by the Guinness brewery. Polish edition appeared in 1991 roku.Dawniejsze name Guinness Book of Records is: Guinness world records (called the Guinness World Records) Guinness Book of world records (ang.Guinness Book of World Records) book was originally to play a humorous thriller-pub goers information from grew to become a prestigious publication in the world. Notes record achievements in various areas, ranging from important to trivial, such as "the largest portion of spaghetti eaten once. The title of the book derives from the famous Irish Guinness family, brewers, brewery owners in Dublin in the nineteenth w.Dziś Guinness PLC, based in London has its branches all over the world (120 countries). In 1951, Sir Hugh Beaver, then the incumbent position of Director General Brewery Guinness World Records, went on the hunt, during which the discharged dispute about which of Europe is the fastest game bird - golden plover or Scottish partridge? Then came the idea that a book in which to find answers to such questions is, has a chance to gain popularity. And do not confuse się.Zamysł Sir Hugh Beaver took reality when Norris and his brothers Rossowi McWhirterom leading London agency collecting factual material, to work for a compilation that became the beginning of the Book of Records Guinness World Records. The first edition appeared on August 27, 1955 market year and even during the Christmas book is on the forefront of the British bestseller lists. Since then, the Book of Records Guinness World Records ™ has become the universally acknowledged and recognized brand name, and they've gained an undisputed position as world leader in collecting information about the record-breaking feats. No other organization in the world do not collect, verify, authorize and disseminates information about world records, with a comparable range of thematic and regional levels, and most importantly reliability. Records Management Team carefully observe and verify the correctness and the substantive merits of each World Record Guinness World Records ™, a group of Records Managers operates in a very objective and impartial manner, with the utmost attention to the reliability of the information communicated. Achievement gains or the phenomenon called the World Record Guinness World Records ™ only when you actually checked, and verified beyond doubt regarded as authentic and znaczące.Warto mention that the publication itself has become a record-breaking phenomenon. Book of Records Guinness World Records ™, which sold in total over 100 million, had its release in 37 languages and appeared in over 100 countries, is a true bestseller in the author's books in the world!


Pojedyńcze słowa przetłumacz sobie w slowniku.Bo nie widziałam jak to jest po angielsku.Chyba tak to miało być:)
2009-11-27T14:23:48+01:00

Information published annually by Guinness, with documented records of the world, both natural and made by ludzi.Pierwsza edition was published in 1955 by the Guinness brewery. Polish edition appeared in 1991 roku.Dawniejsze name Guinness Book of Records is: Guinness world records (called the Guinness World Records) Guinness Book of world records (ang.Guinness Book of World Records) book was originally to play a humorous thriller-pub goers information from grew to become a prestigious publication in the world. Notes record achievements in various areas, ranging from important to trivial, such as "the largest portion of spaghetti eaten once. The title of the book derives from the famous Irish Guinness family, brewers, brewery owners in Dublin in the nineteenth w.Dziś Guinness PLC, based in London has its branches all over the world (120 countries). In 1951, Sir Hugh Beaver, then the incumbent position of Director General Brewery Guinness World Records, went on the hunt, during which the discharged dispute about which of Europe is the fastest game bird - golden plover or Scottish partridge? Then came the idea that a book in which to find answers to such questions is, has a chance to gain popularity. And do not confuse się.Zamysł Sir Hugh Beaver took reality when Norris and his brothers Rossowi McWhirterom leading London agency collecting factual material, to work for a compilation that became the beginning of the Book of Records Guinness World Records. The first edition appeared on August 27, 1955 market year and even during the Christmas book is on the forefront of the British bestseller lists. Since then, the Book of Records Guinness World Records ™ has become the universally acknowledged and recognized brand name, and they've gained an undisputed position as world leader in collecting information about the record-breaking feats. No other organization in the world do not collect, verify, authorize and disseminates information about world records, with a comparable range of thematic and regional levels, and most importantly reliability. Records Management Team carefully observe and verify the correctness and the substantive merits of each World Record Guinness World Records ™, a group of Records Managers operates in a very objective and impartial manner, with the utmost attention to the reliability of the information communicated. Achievement gains or the phenomenon called the World Record Guinness World Records ™ only when you actually checked, and verified beyond doubt regarded as authentic and znaczące.Warto mention that the publication itself has become a record-breaking phenomenon. Book of Records Guinness World Records ™, which sold in total over 100 million, had its release in 37 languages and appeared in over 100 countries, is a true bestseller in the author's books in the world!
2009-11-27T15:02:11+01:00
Informator wydawany corocznie przez firmę Guinness, zawierający udokumentowane rekordy świata, zarówno naturalne, jak i osiągnięte przez ludzi.Pierwsza edycja została wydana w roku 1955 przez browar Guinness. Polska edycja ukazuje się od 1991 roku.Dawniejsze nazwy Księgi rekordów Guinnessa to:Światowe rekordy Guinnessa (ang. Guinness World Records)Księga światowych rekordów Guinnessa (ang.Guinness Book of World Records)Księga miała początkowo bawić sensacyjno-humorystycznymi informacjami bywalców piwiarni, z czasem stała się prestiżową publikacją w świecie. Odnotowuje rekordowe osiągnięcia w różnych dziedzinach, od ważnych po błahe, jak np. "największa porcja spaghetti spożyta jednorazowo". Tytuł księgi wywodzi się od znanej irlandzkiej rodziny Guinness, piwowarów, właścicieli browaru w Dublinie w XIX w.Dziś Guinness PLC z siedzibą w Londynie ma swe oddziały na całym świecie (w 120 krajach).W 1951 roku Sir Hugh Beaver, piastujący wówczas stanowiska dyrektora generalnego Browarów Guinness World Records, wybrał się na polowanie, w trakcie którego wywiązała się dysputa na temat, który z europejskich ptaków łownych jest najszybszy – siewka złota czy szkocka kuropatwa? Wtedy wpadł na pomysł, że książka, w której można by znaleźć odpowiedzi na takie właśnie pytania, ma szansę na zdobycie popularności. I nie mylił się.Zamysł Sir Hugh Beavera nabrał realnych kształtów, kiedy braciom Norrisowi i Rossowi McWhirterom, prowadzącym w Londynie agencję zbierającą materiały faktograficzne, zlecono opracowanie kompilacji, która stała się początkiem Księgi Rekordów Guinness World Records. Pierwsze wydanie ukazało się na rynku 27 sierpnia 1955 roku, a już w okresie Świąt Bożego Narodzenia książka znalazła się na czele brytyjskiej listy bestsellerów. Od tamtej pory Księga Rekordów Guinness World Records™ stała się powszechnie uznaną i rozpoznawalną marką, a wydawca zyskał niekwestionowaną pozycję światowego lidera w gromadzeniu informacji o rekordowych wyczynach. Żadna inna organizacja na świecie nie zbiera, weryfikuje, autoryzuje i upowszechnia informacji o światowych rekordach, o porównywalnym zasięgu tematycznym i regionalnym, a co najważniejsze wiarygodności. Zespół Zarządzający Rekordami pieczołowicie obserwuje i weryfikuje poprawność oraz merytoryczną zasadność każdego Światowego Rekordu Guinness World Records™, a grupa Kierowników Rekordów działa w sposób niezwykle obiektywny i bezstronny, z najwyższą dbałością o wiarygodność przekazywanej informacji. Wyczyn lub zjawisko zyskuje miano Światowego Rekordu Guinness World Records™ jedynie wtedy, kiedy faktycznie zostanie sprawdzone, zweryfikowane i ponad wszelką wątpliwość uznane za autentyczne i znaczące.Warto wspomnieć, że publikacja sama w sobie stała się zjawiskiem rekordowym. Księga Rekordów Guinness World Records™, która sprzedała się w ogólnej liczbie ponad 100 milionów, miała swoje wydania w 37 wersjach językowych i ukazuje się w ponad 100 krajach, to prawdziwy bestseller w dziedzinie książek autorskich na świecie!Information published annually by Guinness, with documented records of the world, both natural and made by ludzi.Pierwsza edition was published in 1955 by the Guinness brewery. Polish edition appeared in 1991 roku.Dawniejsze name Guinness Book of Records is: Guinness world records (called the Guinness World Records) Guinness Book of world records (ang.Guinness Book of World Records) book was originally to play a humorous thriller-pub goers information from grew to become a prestigious publication in the world. Notes record achievements in various areas, ranging from important to trivial, such as "the largest portion of spaghetti eaten once. The title of the book derives from the famous Irish Guinness family, brewers, brewery owners in Dublin in the nineteenth w.Dziś Guinness PLC, based in London has its branches all over the world (120 countries). In 1951, Sir Hugh Beaver, then the incumbent position of Director General Brewery Guinness World Records, went on the hunt, during which the discharged dispute about which of Europe is the fastest game bird - golden plover or Scottish partridge? Then came the idea that a book in which to find answers to such questions is, has a chance to gain popularity. And do not confuse się.Zamysł Sir Hugh Beaver took reality when Norris and his brothers Rossowi McWhirterom leading London agency collecting factual material, to work for a compilation that became the beginning of the Book of Records Guinness World Records. The first edition appeared on August 27, 1955 market year and even during the Christmas book is on the forefront of the British bestseller lists. Since then, the Book of Records Guinness World Records ™ has become the universally acknowledged and recognized brand name, and they've gained an undisputed position as world leader in collecting information about the record-breaking feats. No other organization in the world do not collect, verify, authorize and disseminates information about world records, with a comparable range of thematic and regional levels, and most importantly reliability. Records Management Team carefully observe and verify the correctness and the substantive merits of each World Record Guinness World Records ™, a group of Records Managers operates in a very objective and impartial manner, with the utmost attention to the reliability of the information communicated. Achievement gains or the phenomenon called the World Record Guinness World Records ™ only when you actually checked, and verified beyond doubt regarded as authentic and znaczące.Warto mention that the publication itself has become a record-breaking phenomenon. Book of Records Guinness World Records ™, which sold in total over 100 million, had its release in 37 languages and appeared in over 100 countries, is a true bestseller in the author's books in the world!