Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-03-16T15:55:15+01:00
Gleby ulegają niszczeniu przez cały czas. Jest to zarówno efekt działalności człowieka, postępującej technologii, rozwoju gospodarki jak i czynników naturalnych.

Wśród tych drugich należy wyróżnić przede wszystkim erozję.

Erozja - to mechaniczny proces niszczenia powierzchni Ziemi przez różne czynniki zewnętrzne. Rozróżniamy :

-erozję wodną(spłukiwanie cząstek wody przez deszcz)
-erozję wietrzną (proces przenoszenia ziaren piasku i próchnicy gleb przez wiatr)

Kolejnym czynnikiem niszczenia gleb są zmienne stosunki wodne na danym obszarze. Jest to spowodowane przede wszystkim działalnością gospodarczą człowieka. Polega ono na nadmiernym osuszaniem danego terenu bądź jego nadmiernym nawadnianiem.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wydeptywanie ziemi przez człowieka bądź zwierzęta. Chodzi tutaj głównie o wypas bydła, szczególnie na górskich halach, gdzie twarde racice zwierząt niszczą strukturę podłoża gleby.

Degradacja gleb, to również spadek jej żyzności. Stopień degradacji określamy trzema pojęciami :

Gleba :
-zdrowa
-chora
-martwa

Spowodowane jest to skażeniami skażenia przemysłowymi i komunikacyjnymi jak i również chemizacją rolnictwa. Skażenia przemysłowe i komunikacyjne dostają się do gleby przez powietrze lub za pośrednictwem wody.

Przez pojęcie niszczenia gleb można również rozumieć jej dewastację, w wypadku całkowitego zniszczenia gleb, któremu towarzyszy spustoszenie danego terenu.

Czynniki mające na celu ochronę gleb :

- prawidłowy kierunek upraw (prostopadle do spływu wód)
- zaprzestanie orki i wypasu zwierząt na stromych zboczach
- zwiększanie zalesień i zadrzewień
- stosowanie płodozmianu
- ograniczenie emisji pyłowo gazowych
- właściwe składowanie odpadów przemysłowych
- rolnictwo ekologiczne(metody ekologicznej produkcji rolnej)
- stosowanie nawozów naturalnych

17 3 17